Regulamin

Regulaminy abonamentów modowych:

regulamin-subskrypcji-basic

regulamin-subskrypcji-premium

regulamin-subskrypcji-lux

Regulamin serwisu internetowego E-Garderobe.com

DEFINICJE

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

 • Serwis– serwis internetowy wypożyczania odzieży oraz akcesoriów odzieżowych dostępny pod adresem: http://www.e-garderobe.com, którego właścicielem i administratorem jest E-Garderobe;
 • E-Garderobe - spółka E-Garderobe Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Mokotowskiej 45/7, 00-551 Warszawa, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000723320, sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 5252743364, REGON: 369702035, wysokość kapitału zakładowego: 5.000,00 zł, będąca właścicielem i administratorem Serwisu;
 • Regulamin - niniejszy dokument wraz z wszelkimi ewentualnymi załącznikami i dodatkami, określający zasady świadczenia i korzystania z usług udostępnianych przez E-Garderobe w ramach Serwisu oraz prawa i obowiązki Użytkownika i E-Garderobe;
 • Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która korzysta z Serwisu, zawiera z E-Garderobe umowę najmu na podstawie której wypożycza Rzecz za pośrednictwem Serwisu oraz na rzecz której świadczone są drogą elektroniczną przez E-Garderobe inne wskazane w Regulaminie usługi;
 • Konsument - osoba fizyczna dokonująca z E-Garderobe czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
 • Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna, niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, dokonująca z E-Garderobe czynności prawnej związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
 • Dostawca – przewoźnik działający na zlecenie E-Garderobe, za pośrednictwem którego dokonywana jest dostawa oraz zwrot Rzeczy;
 • Konto – dedykowana Użytkownikowi część Serwisu, dostępna dla

Użytkownika po zalogowaniu, w której gromadzone są dane Użytkownika, w tym informacje o złożonych przez Niego Zamówieniach;

 • Rejestracja – procedura założenia Konta Użytkownika w Serwisie poprzez wypełnienie formularza Rejestracji;
 • Login – unikalna nazwa Użytkownika podana przez Niego w procesie Rejestracji, wpisywana każdorazowo przez Użytkownika podczas każdego logowania do Konta;
 • Rzecz – rzecz ruchoma - odzież lub akcesorium odzieżowe - która jest oferowana Użytkownikom przez Usługodawcę za pośrednictwem Serwisu i która może być przedmiotem umowy wypożyczenia zawartej pomiędzy Użytkownikiem a E-Garderobe, zgodnie z postanowieniami Regulaminu;
 • Zamówienie – oświadczenie woli Użytkownika składane za pośrednictwem Serwisu, zmierzające bezpośrednio do zawarcia z E- Garderobe umowy, na podstawie której Użytkownik wypożycza Rzecz;
 • Karta Podarunkowa – rodzaj bonu towarowego, który Użytkownik może nabyć za pośrednictwem Serwisu, uprawniającego Użytkownika lub wskazaną przez niego osobę trzecią do dokonywania płatności z tytułu usług wypożyczenia Rzeczy świadczonych w ramach Serwisu;
 • Subskrypcja – pakiet usług uprawniający Użytkownika do korzystania z usług wypożyczenia Rzeczy w ramach Serwisu na preferencyjnych warunkach, rozliczany w okresach miesięcznych;
 • Polityka Prywatności – zasady przetwarzania danych osobowych Użytkownika przez E-Garderobe w związku z funkcjonowaniem Serwisu;
 • Pakiety E-Garderobe – usługa wypożyczenia jednorazowego asortymentu dla grup od 2 do 10 osób. 
 • Przymiarka – usługa przymierzenia asortymentu E-Garderobe z obowiązkiem zwrotu w ciągu 24h bez odrywania metek i zabezpieczeń.

INFORMACJE OGÓLNE

 1. Postanowienia niniejszego Regulaminu określają prawa i obowiązki Użytkowników Serwisu oraz E-Garderobe, a także zasady działania Serwisu oraz świadczenia usług przez E-Garderobe, w szczególności zasady dokonywania Rejestracji i korzystania z Konta w ramach Serwisu, warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach Serwisu, uprawnienia Klienta do rezygnacji z Zamówienia i odstąpienia od zawartej z E-Garderobe umowy, zasady zgłaszania i rozpatrywania reklamacji.
 2. Serwis internetowy dostępny pod adresem internetowym http://www.e- garderobe.com prowadzony jest przez E-Garderobe Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Mokotowskiej 45/7, 00-551 Warszawa, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000723320, sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 5252743364, REGON: 369702035, wysokość kapitału zakładowego: 5.000,00 zł.
 3. E-Garderobe za pośrednictwem Serwisu świadczy usługę wypożyczenia ekskluzywnej odzieży i akcesoriów odzieżowych (Rzeczy) oraz inne wskazane w Regulaminie usługi świadczone drogą elektroniczną. Umowa wypożyczenia Rzeczy zawierana w ramach Serwisu jest umową najmu w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. z 2018, poz. 1025, z późn. zm.).
 4. Zawarcie umowy wypożyczenia Rzeczy nie powoduje przeniesienia przez E- Garderobe na rzecz Użytkownika własności Rzeczy, a jedynie ustanawia prawo do korzystania z Rzeczy przez określony czas na warunkach wskazanych w niniejszym Regulaminie. E-Garderobe pozostaje wyłącznym właścicielem będących przedmiotem wypożyczenia Rzeczy.
 5. Użytkownicy mogą skontaktować się z E-Garderobe zgodnie z niżej podanymi danymi:

e-mail: info@e-garderobe.com tel.: +48 662 407 375

lub listownie:

E-Garderobe Sp. z o.o.

 1. Mokotowska 45/7, 00-551 Warszawa Polska
 1. W ramach korzystania z Serwisu, Użytkowników obowiązuje zakaz dostarczania treści niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa, sprzecznych z zasadami współżycia społecznego lub dobrymi obyczajami, w tym naruszających dobra osobiste oraz inne prawa osób trzecich. Użytkownik zobowiązany jest do powstrzymywania się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby negatywnie wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Serwisu, w tym w szczególności od jakiegokolwiek ingerowania w zawartość Serwisu lub jego elementy techniczne. Zabronione jest ponadto wykorzystywanie Serwisu do celów sprzecznych z jego przeznaczeniem, w tym rozsyłanie spamu, prowadzenie na stronie internetowej Serwisu jakiejkolwiek działalności komercyjnej, reklamowej lub promocyjnej. Użytkownik zobowiązuje się nie naruszać praw własności intelektualnej przysługujących E-Garderobe lub podmiotom trzecim związanych z działalnością Serwisu oraz oferowanymi Rzeczami. Użytkownik zobowiązany jest nie podejmować działań zmierzających do uzyskania w ramach Serwisu dostępu do danych, do którego nie jest uprawniony, w szczególności poprzez naruszenie zabezpieczeń.
 2. Informacje na temat przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies w ramach Serwisu znajdują się w Polityce Prywatności dostępnej we właściwej zakładce na stronie internetowej Serwisu.
 3. Informacje zawarte na stronie internetowej Serwisu odnoszące się do Rzeczy (w tym w zakresie cen) nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. z 2018 r. poz. 1025, ze zm.), lecz stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego. Charakter wiążący – na potrzeby zawarcia umowy wypożyczenia Rzeczy – zyskują one dopiero z chwilą potwierdzenia przyjęcia Zamówienia do realizacji przez E-Garderobe.
 4. E-Garderobe nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu (w tym przerwy w funkcjonowaniu) spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Serwisu z infrastrukturą techniczną Użytkownika, w najszerszym dopuszczalnym przez obowiązujące przepisy prawa zakresie.

WARUNKI KORZYSTANIA PRZEZ UŻYTKOWNIKA Z SERWISU

 1. Warunkiem rozpoczęcia korzystania z Serwisu jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacja.
 2. Do korzystania z funkcjonalności Serwisu niezbędne jest posiadanie przez Użytkownika urządzenia końcowego z dostępem do sieci Internet (np. komputer, tablet, smartfon) i przeglądarką internetową typu Internet Explorer, Microsoft Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera lub Safari w aktualnej wersji. Do korzystania z niektórych funkcjonalności Serwisu, w tym w celu dokonania Rejestracji, a także składania Zamówień w ramach Serwisu, konieczne jest ponadto posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail).
 3. Serwis korzysta z plików cookies. Wszelkie informacje dotyczące korzystania z plików cookies przez Serwis znajdują się w Polityce Prywatności dostępnej we właściwej zakładce na stronie internetowej Serwisu.
 4. Użytkownikami Serwisu mogą być osoby fizyczne, które są zdolne do zawierania wiążących umów w świetle obowiązującego prawa oraz osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną.

REJESTRACJA KONTA

 1. Do składania Zamówień za pośrednictwem Serwisu konieczne jest utworzenie przez Użytkownika Konta.
 2. Konto jest tworzone po przeprowadzeniu przez Użytkownika poprawnego procesu Rejestracji Konta w Serwisie. W ramach Konta gromadzone są dane Użytkownika oraz informacje o Użytkowniku dotyczące czynności podejmowanych przez Niego w Serwisie, w tym informacje o złożonych przez niego Zamówieniach.
 3. Świadczenie usługi prowadzenia Konta przez E-Garderobe jest nieodpłatne i bezterminowe.
 4. Rejestracja Konta następuje poprzez wypełnienie interaktywnego formularza Rejestracji dostępnego na stronie internetowej Serwisu, postępując według komunikatów wyświetlanych podczas procesu Rejestracji.
 5. W procesie Rejestracji Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem oraz rozumie i akceptuje wszystkie jego postanowienia oraz zobowiązuje się do ich przestrzegania.
 6. Po dokonaniu Rejestracji Konta Użytkownik otrzymuje od E-Garderobe wiadomość mailową z informacją o utworzeniu Konta.
 7. Użytkownik loguje się do Konta za pośrednictwem strony internetowej Serwisu za pomocą Loginu i hasła, podanych przez Użytkownika w procesie Rejestracji.
 8. Hasło może zostać zmienione przez Użytkownika po zalogowaniu na Konto.
 9. Użytkownik zobowiązany jest do ochrony hasła i Loginu przed ich pozyskaniem lub wykorzystaniem przez osobę nieuprawnioną. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za udostępnienie Loginu i hasła osobom trzecim. W celu zapobiegania uzyskania Loginu i hasła przez osoby nieupoważnione, Użytkownik każdorazowo po zakończeniu korzystania z Serwisu, powinien wylogować się z Konta.
 10. Utworzenie Konta oznacza zawarcie pomiędzy Użytkownikiem a E-Garderobe umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną na czas nieokreślony, której przedmiotem jest prowadzenia Konta.
 11. Użytkownik może wypowiedzieć umowę prowadzenia Konta w każdym czasie, poprzez wysłanie oświadczenia o wypowiedzeniu do E-Garderobe w drodze pisemnej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adresy wskazane w Dziale II Regulaminu. Niezwłocznie po dotarciu oświadczenia o wypowiedzeniu do E-Garderobe, Konto zostanie usunięte. Użytkownik może również usunąć Konto samodzielnie, po zalogowaniu na Konto, poprzez wybór odpowiednich zakładek w panelu Konta, co jest równoznaczne z wypowiedzeniem umowy o świadczenie usługi Konta.
 12. Użytkownik zobowiązany jest do aktualizowania danych Konta w celu zapewnienia ich poprawności.
 13. E-Garderobe jest uprawniony do wypowiedzenia umowy o świadczenie usługi Konta w przypadku, gdy Użytkownik korzysta z Serwisu w sposób naruszający przepisy prawa, postanowienia niniejszego Regulaminu, postanowienia zawartej umowy wypożyczenia Rzeczy, prawa osób trzecich lub w sposób zakłócający jego funkcjonowanie. W sytuacjach opisanych w zdaniu powyżej, E-Garderobe może zamiast wypowiedzenia umowy o świadczenie usługi Konta dokonać czasowej blokady korzystanie przez Użytkownika z Konta.
 14. E-Garderobe może złożyć oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usługi Konta Użytkownika przesyłając Użytkownikowi oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usługi Konta na adres poczty elektronicznej Użytkownika aktualnie zarejestrowany w Serwisie.
 15. Wypowiedzenie umowy o świadczenie usługi Konta Użytkownika przez którąkolwiek ze Stron, jak również rozwiązanie umowy o świadczenie usługi Konta Klienta za zgodą obu Stron, będzie skutkowało usunięciem Konta Użytkownika z Serwisu.
 16. Wypowiedzenie umowy o świadczenie usługi Konta przez którąkolwiek ze Stron, jak również rozwiązanie umowy o świadczenie usługi Konta Użytkownika za zgodą obu Stron, nie ma wpływu na prawa nabyte przez Strony przed wypowiedzeniem lub rozwiązaniem tej umowy.

REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

 1. Zamówienia są realizowane przez E-Garderobe na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
 2. W celu wypożyczenia Rzeczy Użytkownik składa Zamówienie poprzez stronę internetową Serwisu. Dla złożenia Zamówienia konieczne jest założenie przez Użytkownika Konta w Serwisie.
 3. Użytkownik może składać Zamówienia za pośrednictwem strony internetowej Serwisu, 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, z tym zastrzeżeniem, że realizacja Zamówień odbywa się w dni robocze. Dniami roboczymi są dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
 4. W celu złożenia Zamówienia Użytkownik dokonuje wyboru Rzeczy z dostępnej na stronie internetowej Serwisu oferty poprzez „dodanie” jej do wirtualnego koszyka. Następnie Użytkownik wypełnia formularz Zamówienia, postępując zgodnie z komunikatami wyświetlanymi na stronie internetowej Serwisu.
 5. Użytkownik składając Zamówienie, jest zobowiązany do podania prawidłowych i zgodnych z prawdą danych niezbędnych do realizacji Zamówienia. E-Garderobe nie odpowiada za nieprawidłową realizację Zamówienia (w tym niedostarczenie lub opóźnienie w dostarczeniu Rzeczy) wynikającą z przyczyn leżących po stronie Użytkownika, w szczególności z powodu podania przez Użytkownika nieprawidłowych lub niepełnych danych niezbędnych do realizacji Zamówienia.
 6. Po złożeniu Zamówienia Użytkownik jest informowany o otrzymaniu Zamówienia przez E-Garderobe za pośrednictwem wiadomości przesłanej na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej.
 7. W kolejnej wiadomości przesłanej na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej E-Garderobe potwierdza przyjęcie Zamówienia do realizacji. Z chwilą otrzymania przez Użytkownika wiadomości z potwierdzeniem przyjęcia Zamówienia do realizacji, pomiędzy Użytkownikiem i E-Garderobe zostaje zawarta umowa najmu Rzeczy, na podstawie której Użytkownik wypożycza Rzecz od E-Garderobe na określony czas.
 8. Użytkownik ma prawo zrezygnować z Zamówienia tylko i wyłącznie przed otrzymaniem od E- Garderobe wiadomości e-mail potwierdzającej przyjęcie Zamówienia do realizacji. W tym celu Użytkownik powinien niezwłocznie powiadomić E-Garderobe o rezygnacji z Zamówienia.
 9. E-Garderobe przystępuje do realizacji Zamówienia po zaksięgowaniu płatności z tytułu Zamówienia na rachunku bankowym E-Garderobe.
 10. Zamówienia, które zostały przyjęte do realizacji oraz należycie opłacone do godziny 15:00 danego dnia roboczego realizowane są w tym samym dniu. Zamówienia złożone w piątki po godzinie 15:00 realizowane są w pierwszy dzień roboczy przypadający po sobocie i niedzieli. Realizacja Zamówienia rozumiana jest jako przekazanie skompletowanego Zamówienia Dostawcy w celu doręczenia Użytkownikowi na podany przez Niego adres dostawy.
 11. Wraz z Rzeczą Użytkownikowi dostarczany jest potwierdzenie zapłaty drogą e-mailową lub faktura VAT z tytułu zapłaconej ceny wypożyczenia Rzeczy.
 12. Okres wypożyczenia Rzeczy wynosi 4 albo 7 dni kalendarzowych, przy czym pierwszym dniem wypożyczenia jest dzień doręczenia Rzeczy na podany przez Użytkownika adres dostawy.
 13. Użytkownik dokonuje zwrotu wypożyczonej Rzeczy w ostatnim dniu wypożyczenia. W sytuacji, gdy ostatni dzień wypożyczenia Rzeczy przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, zwrot Rzeczy powinien nastąpić w pierwszym dniu roboczym po dniu ustawowo wolnym od pracy.
 14. Przedłużenie okresu wypożyczenia Rzeczy wymaga uzyskania akceptacji E-Garderobe i wiąże się z naliczeniem opłaty za kolejny okres wypożyczenia. Opłata z tytułu przedłużenia okresu wypożyczenia jest każdorazowo indywidualnie ustalana z Użytkownikiem.
 15. Nieodebranie przez Użytkownika Rzeczy w umówionym terminie, pomimo prawidłowej dostawy zgodnie z Zamówieniem, pozostaje bez wpływu na cenę oraz okres trwania wypożyczenia Rzeczy. W takim wypadku okres wypożyczenia pozostaje niezmieniony i liczony jest od pierwszego dnia wypożyczenia wskazanego w Zamówieniu. Użytkownik w celu ustalenia nowego terminu dostarczenia Rzeczy podejmuje kontakt bezpośrednio z Dostawcą.
 16. W przypadku, gdy realizacja Zamówienia nie będzie możliwa w terminach wskazanych w punkcie 10 powyżej, Użytkownik zostanie o tym poinformowany poprzez przesłanie wiadomości na podany adres poczty elektronicznej lub telefonicznie. W takiej sytuacji Użytkownik ma prawo:
  1. wybrać inny termin wypożyczenia tej samej Rzeczy, pod warunkiem dostępności Rzeczy w nowo wybranym terminie. 
  2. Wybrać inną Rzecz do wypożyczenia, pod warunkiem dostępności Rzeczy w wybranym przez Użytkownika terminie. W sytuacji istnienia różnicy w cenie wypożyczenia pomiędzy Rzeczą wybraną pierwotnie, a Rzeczą nowo wybraną, Użytkownik będzie w zależności od sytuacji zobowiązany do uiszczenia dopłaty w wysokości 100 zł bądź uprawniony do uzyskania od E-Garderobe zwrotu nadpłaty na kartę podarunkową, co nastąpi w sposób analogiczny do sposobu dokonania płatności przez Użytkownika, chyba że Użytkownik i E-Garderobe postanowią inaczej.
  3. całkowicie zrezygnować z wypożyczenia Rzeczy. W razie rezygnacji E- Garderobe zwraca Użytkownikowi dokonaną przez niego płatność w sposób analogiczny do sposobu dokonania płatności przez Użytkownika, chyba że Użytkownik i E-Garderobe postanowią inaczej. W przypadku wypożyczenia asortymentu w siedzibie firmy stacjonarnie, zwrot za rezygnację z zamówienia dokonany w przeciągu 24h zostanie przekazany na kartę podarunkową. Ważność karty podarunkowej wynosi 1 rok. 
 17. W przypadku braku możliwości realizacji Zamówienia z powodu trwałej niedostępności Rzeczy E-Garderobe niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 3 dni od dnia stwierdzenia niedostępności Rzeczy, zawiadamia o tym Użytkownika i zwraca dokonaną przez niego płatność w sposób analogiczny do sposobu dokonania płatności przez Użytkownika, chyba że Użytkownik i E- Garderobe postanowią inaczej.

CENY I PŁATNOŚĆ

 1. Wszystkie ceny prezentowanych na stronie internetowej Serwisu Rzeczy są cenami brutto (zawierają podatek VAT) wyrażonymi w złotych polskich. Ceny te nie zawierają kosztów dostawy Rzeczy.
 2. Do ceny wypożyczenia każdej Rzeczy doliczana jest kwota 10,00 zł tytułem obowiązkowego ubezpieczenia w zakresie naprawy drobnych uszkodzeń Rzeczy.
 3. Całkowity koszt Zamówienia obejmujący cenę wypożyczenia Rzeczy, koszty obowiązkowego ubezpieczenia naprawy drobnych uszkodzeń Rzeczy oraz koszty dostawy, wskazywany jest w toku składnia Zamówienia i jest widoczny dla Użytkownika przed zawarciem umowy wypożyczenia Rzeczy.
 4. W ramach Serwisu dostępne są następujące formy płatności z tytułu dokonanych Zamówień:
  1. płatność online kartą debetową/kredytową
  2. szybki przelew elektroniczny (Tpay.com)
  3. płatność za pomocą Karty Podarunkowej
  4. Platność Googole Pay i Apple Pay
 5. Użytkownik może dokonać płatności z tytułu danego Zamówienia, częściowo za pośrednictwem Karty Podarunkowej oraz w pozostałej części innym sposobem płatności spośród wskazanych w punkcie 4 powyżej.
 6. Brak otrzymania płatności na rachunek bankowy E-Garderobe w terminie 24 godzin od daty złożenia Zamówienia powoduje anulowanie Zamówienia. O anulowaniu zamówienia Użytkownik zostanie poinformowany za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 7. E-Garderobe zastrzega sobie prawo do zmiany cen Rzeczy oferowanych w Serwisie oraz przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych lub wyprzedaży. Uprawnienie, o którym mowa w zdaniu powyżej nie ma wpływu na Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.
 1. .

DOSTAWA

 1. Wyłącznie dostępną formą dostawy zamówionych przez Użytkownika Rzeczy jest wysyłka za pośrednictwem Dostawcy, będącego operatorem usług kurierskich.
 2. Użytkownik jest informowany o kosztach dostawy w toku składania Zamówienia, które są widoczne dla Użytkownika przed zawarciem umowy wypożyczenia Rzeczy.
 3. Koszty dostawy Rzeczy do Użytkownika ponosi Użytkownik. Zwrot w przypadku zamówienia z dostawą jest bezpłatny. W przypadku, gdy użytkownik odebrał rzecz osobiście i nie zapłacił za dostawę, a chce dokonać zwrotu za pośrednictwem firmy kurierskiej – musi opłacić koszt zwrotu rzeczy.
 4. Rzecz dostarczana jest na adres dostawy podany przez Użytkownika w procesie składania Zamówienia.
 5. Użytkownik zostanie poinformowany o wysłaniu przesyłki zawierającej zamówioną Rzecz przez Dostawcę oraz numerze przesyłki, poprzez przesłanie wiadomości na adres poczty elektronicznej Użytkownika.
 6. Użytkownik zobowiązany jest do odebrania Rzeczy dostarczonej zgodnie z Zamówieniem.
 7. W przypadku nieodebrania Rzeczy dostarczonej na adres Użytkownika zgodnie z Zamówieniem, w celu ustalenia nowego terminu dostarczenia Rzeczy przez Dostawcę Użytkownik podejmuje kontakt bezpośrednio z Dostawcą.
 8. Na czas dostarczenia Rzeczy do Użytkownika składa się czas realizacji Zamówienia przez Serwis (skompletowanie i przygotowanie Zamówienia do wysyłki oraz jego przekazanie Dostawcy) oraz czas dostawy Rzeczy przez Dostawcę.
 9. Czas dostawy Rzeczy przez Dostawcę wynosi maksymalnie 2 dni robocze od momentu przekazania Zamówienia przez E-Garderobe Dostawcy.
 10. E-Garderobe nie odpowiada za nieprawidłowości w dostarczeniu Rzeczy do Użytkownika - w tym niedostarczenie lub opóźnienie w dostarczeniu Rzeczy - wynikające z przyczyn leżących po stronie Użytkownika, w szczególności z uwagi na podanie nieprawidłowego adresu dostawy przez Użytkownika.
 11. Użytkownik zobowiązany jest niezwłocznie sprawdzić stan przesyłki zawierającej zamówioną Rzecz po jej doręczeniu. W razie stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń lub ubytków przesyłki, Użytkownik zobowiązany jest niezwłocznie poinformować o tym fakcie Dostawcę, a następnie E-Garderobe oraz spisać właściwy protokół w obecności pracownika Dostawcy potwierdzający nieprawidłowy stan przesyłki.

POSTĘPOWANIE Z RZECZĄ PRZEZ UŻYTKOWNIKA ORAZ ODPOWIEDZIALNOŚĆ.

 1. Wszystkie oferowane w Serwisie Rzeczy znajdują się w prawidłowym stanie technicznym i estetycznym oraz są wolne od jakichkolwiek wad.
 2. Każda Rzecz jest ubezpieczona w zakresie naprawy drobnych uszkodzeń, takich jak uszkodzenie zamka lub oderwanie guzika oraz w zakresie dających się usunąć zabrudzeń. W powyższym zakresie Użytkownik zwolniony jest od odpowiedzialności względem E-Garderobe.
 3. Od chwili odbioru Rzeczy do chwili zwrotu Rzeczy Użytkownik jest odpowiedzialny względem E-Garderobe z tytułu utraty (w tym kradzieży), uszkodzenia lub zniszczenia Rzeczy.
 4. Użytkownik nie może dokonywać samodzielnie, ani zlecać podmiotom trzecim jakichkolwiek ingerencji w Rzecz, w szczególności:
  1. czyszczenia Rzeczy w jakimkolwiek zakresie oraz w jakikolwiek sposób, w szczególności ich prania;
  2. prasowania rzeczy, z wyjątkiem użycia steamera wyłącznie w taki sposób, aby urządzenie nie dotykało tkaniny;
  3. dokonywania jakichkolwiek poprawek krawieckich Rzeczy, niezależnie od ich charakteru i zakresu;
 5. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości co do stanu Rzeczy czy też sposobu postępowania z Rzeczą Użytkownik jest zobowiązany skontaktować się z E- Garderobe przed podjęciem jakichkolwiek czynności.
 6. Użytkownik nie jest uprawniony do udostępnienia Rzeczy osobom trzecim do używania.
 7. W przypadku naruszenia przez Użytkownika postanowień punków 4, 5 lub 6 powyżej, Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność z tytułu ewentualnego uszkodzenia, zniszczenia lub utraty (w tym kradzieży) Rzeczy.
 8. Użytkownik zobowiązuje się dbać o wypożyczoną Rzecz oraz utrzymywać ją w należytym stanie technicznym i estetycznym przez okres trwania wypożyczenia.
 9. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za zużycie Rzeczy w stopniu wykraczającym ponad zwykłe zużycie wynikające z prawidłowego korzystania z Rzeczy zgodnie z przeznaczeniem i Regulaminem, jej uszkodzenie, zniszczenie, zdekompletowanie, zaginięcie, utratę (w tym kradzież), jak również dokonanie jakiekolwiek ingerencji w Rzecz zmieniającej jej pierwotny stan.
 10. W przypadku stwierdzenia przez E-Garderobe, iż zwrócona Rzecz znajduje się w nieprawidłowym stanie w stosunku do stanu w jakim została oddana Użytkownikowi do używania, zawiadomi o tym Użytkownika niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 dni roboczych od daty doręczenia E-Garderobe zwróconej Rzeczy oraz prześle Użytkownikowi za pośrednictwem poczty elektronicznej opis stwierdzonych nieprawidłowości wraz z ewentualną dokumentacją fotograficzną.
 11. Wysokość ewentualnej szkody jest ustalana przez E-Garderobe na podstawie oszacowania kosztów przywrócenia Rzeczy do prawidłowego stanu. W przypadku zaistnienia niemożliwości przywrócenia Rzeczy do stanu pierwotnego, utraty (w tym kradzieży) Rzeczy lub uszkodzeń, których naprawa wiąże się z nadmiernym w stosunku do wartości Rzeczy nakładem finansowym lub nakładem pracy, Użytkownik ponosi odpowiedzialność w zakresie kosztów nabycia nowej Rzeczy.
 12. Użytkownik zostanie powiadomiony o ustalonej przez E-Garderobe wysokości szkody w drodze wiadomości przesłanej na adres poczty elektronicznej Użytkownika i zobowiązany jest do zapłaty kwoty odszkodowania podanej w zawiadomieniu w terminie 7 dni od daty wysłania wiadomości z zawiadomieniem o wysokości szkody

ZWROT RZECZY

 1. Użytkownik zobowiązany jest zwrócić Rzecz w ostatnim dniu wypożyczenia poprzez pozostawienie Rzeczy w jednym z punktów Dostawcy do godziny 13.00 lub zamówienie przyjazdu kuriera Dostawcy do godziny 13.00 pod adres Użytkownika w celu odbioru od Niego Rzeczy. Zwrotu Rzeczy należy dokonać na adres:TechnoDry&E- Garderobe Sp. z o.o., ul. Tamka 29, 00-349 Warszawa.
 2. Koszty zwrotu Rzeczy zawierają się w kosztach dostawy Rzeczy, o której mowa w Dziale VII Regulaminu, chyba że treść umowy wypożyczenia lub szczegółowe postanowienia Regulaminu stanowią inaczej.
 3. Zwracaną Rzecz Użytkownik powinien zapakować w dedykowaną kopertę, która została dostarczona Użytkownikowi wraz z Rzeczą.
 4. Użytkownik zobowiązany jest do zapłaty na rzecz E-Garderobe kary umownej w wysokości 100,00 zł za każdy dzień opóźnienia w zwrocie Rzeczy. Postanowienie zawarte w zdaniu powyżej ma zastosowanie również w sytuacji zwrotu Rzeczy w stanie niekompletnym.
 5. Użytkownik zostanie powiadomiony o wysokości naliczonej w oparciu o postanowienia niniejszego punktu Regulaminu kary umownej w drodze wiadomości przesłanej na adres poczty elektronicznej Użytkownika i zobowiązany jest do zapłaty kwoty z tego tytułu podanej w zawiadomieniu, w terminie 7 dni od daty wysłania wiadomości z zawiadomieniem o wysokości naliczonej kary umownej.
 6. E-Garderobe jest uprawniony do dochodzenia od Użytkownika odszkodowania przewyższającego wysokość kary umownej należnej zgodnie z postanowieniami niniejszego punktu Regulaminu w przypadku poniesienia szkody o wyższej wartości niż kara umowna.

WYMIANA RZECZY

 1. Użytkownik jest uprawniony do wymiany dostarczonej Rzeczy na inną dostępną w wybranym terminie Rzecz na warunkach opisanych w niniejszym Dziale.
 2. Użytkownik może dokonać wymiany Rzeczy pod warunkiem zawiadomienia E-Garderobe w terminie 24 godzin od momentu dostarczenia Rzeczy o chęci dokonania wymiany Rzeczy, składając oświadczenie za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres E-Garderobe podany w Dziale II niniejszego Regulaminu.
 3. Użytkownik może dokonać wymiany Rzeczy na inną Rzecz pod warunkiem zwrotu pierwotnie wypożyczonej Rzeczy w stanie niepogorszonym w stosunku do stanu, w jakim ta Rzecz została dostarczona Użytkownikowi, w szczególności kompletnym, nieuszkodzonym, nienoszącym śladów użytkowania, niezabrudzonym, z nienaruszonymi oryginalnymi metkami zabezpieczającymi.
 4. Użytkownik zobowiązany jest zwrócić Rzecz następnego dnia roboczego po dniu wysłania zgłoszenia wymiany Rzeczy, poprzez pozostawienie Rzeczy w jednym z punktów Dostawcy do godziny 13.00 lub zamówienie przyjazdu kuriera Dostawcy do godziny 13.00 pod adres Użytkownika w celu odbioru od Niego Rzeczy. Zwrotu Rzeczy należy dokonać pod zaadresowana już i opłaconą etykietę zwrotną na adres Użytkownika w celu odbioru od Niego Rzeczy. Zwrotu Rzeczy należy dokonać pod zaadresowana już i opłaconą etykietę zwrotną na adres Użytkownika w celu odbioru od Niego Rzeczy. Zwrotu Rzeczy należy dokonać na adres: TechnoDry&E- Garderobe Sp. z o.o., ul. Tamka 29, 00-349 Warszawa. 
 5. Niezachowanie terminów zwrotu opisanych w punkcie 4 powyżej, powoduje wygaśnięcie uprawnienia do wymiany Rzeczy.
 6. Koszty ponownej dostawy Rzeczy w związku z dokonywaną wymianą, każdorazowo ponosi Użytkownik.
 7. W sytuacji istnienia różnicy w cenie wypożyczenia pomiędzy Rzeczą wybraną pierwotnie, a Rzeczą nowo wybraną, Użytkownik może być w zależności od sytuacji zobowiązany do uiszczenia dopłaty, bądź uprawniony do uzyskania od E- Garderobe zwrotu nadpłaty na kertę podarunkową.

REKLAMACJE

 1. E-Garderobe jest zobowiązane do dostarczenia Użytkownikowi Rzeczy wolnej od wad fizycznych i prawnych.
 2. E-Garderobe ponosi wobec Użytkownika odpowiedzialność za wady Rzeczy na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. z 2018, poz. 1025, z późn. zm.), w szczególności art. 664 Kodeksu cywilnego. W przypadku Użytkowników, którzy dokonują zawarcia umowy wypożyczenia Rzeczy działając jako Przedsiębiorcy odpowiedzialność E- Garderobe z tytułu rękojmi zostaje wyłączona.
 3. Użytkownik jest uprawniony do zgłoszenia reklamacji w przypadku nieprawidłowego wykonania umowy wypożyczenia Rzeczy przez E-Garderobe, w szczególności gdy dostarczona Rzecz jest wadliwa lub niezgodna z Zamówieniem.
 4. Użytkownik może dokonać zgłoszenia reklamacji pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej E-Garderobe, na adresy podane w Dziale II niniejszego Regulaminu.
 5. W celu jak najszybszego przeprowadzenia procedury reklamacyjnej Użytkownik powinien podać w zgłoszeniu reklamacji dane dotyczące Zamówienia, dane Użytkownika składającego reklamację, zwięzły opis wady Rzeczy lub innych nieprawidłowości wykonania usługi wypożyczenia, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, oraz żądania Użytkownika w związku ze zgłaszaną reklamacją.
 6. E-Garderobe ustosunkuje się do zgłoszonej reklamacji w terminie 14 dni od daty jej zgłoszenia informując Użytkownika o sposobie rozpatrzenia reklamacji w formie pisemnej lub za pośrednictwem wiadomości przesłanej na adres poczty elektronicznej Użytkownika, w zależności od sposobu zgłoszenia reklamacji przez Użytkownika.
 7. Użytkownik może również zgłosić reklamację w związku z świadczeniem przez E-Garderobe nieodpłatnych usług drogą elektroniczną, o których mowa w niniejszym Regulaminie. Reklamacja może być złożona za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres E-Garderobe podany w Dziale II niniejszego Regulaminu. W zgłoszeniu reklamacyjnym Użytkownik powinien zwięźle przedstawić powody zgłoszenia reklamacji. E-Garderobe niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni poinformuje Użytkownika o sposobie rozpatrzenia reklamacji.
 8. W przypadku wystąpienia ewentualnych braków zgłoszenia reklamacyjnego dokonanego przez Użytkownika, E-Garderobe zwróci się do Użytkownika o ich uzupełnienie.

PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY PRZEZ KONSUMENTA

 1. W odniesieniu do Użytkowników będących Konsumentami zastosowanie znajdują przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2017 r. poz. 683, ze zm.).
 2. Użytkownik będący Konsumentem, może w terminie 14 dni odstąpić od zawartej z E-Garderobe umowy wypożyczenia Rzeczy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów wskazanych w punktach 11-13 niniejszego Działu, z zastrzeżeniem punktu 17 i następnych niniejszego Działu.
 3. Termin 14 dniowy jest liczony od daty zawarcia umowy wypożyczenia Rzeczy.
 4. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Konsument powinien poinformować E-Garderobe o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy wypożyczenia Rzeczy w drodze jednoznacznego oświadczenia, poprzez wysłanie oświadczenia w formie pisemnej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adresy E-Garderobe podane w dziale II niniejszego Regulaminu.
 5. W przypadku przesłania przez Konsumenta oświadczenia o odstąpieniu drogą elektroniczną, E-Garderobe niezwłocznie prześle Konsumentowi potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 6. Oświadczenie o odstąpieniu Konsument może złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.
 7. Do zachowania terminu na odstąpienie od umowy wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 8. W przypadku odstąpienia od umowy wypożyczenia Rzeczy E-Garderobe niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od Niego płatności, w tym koszty dostarczenia Rzeczy (z

wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez E-Garderobe).

 1. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Konsumenta, chyba że Konsument wyraźnie zgodzi się na inny sposób zwrotu płatności. W każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
 2. E-Garderobe może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu odesłania Rzeczy na adres E-Garderobe, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 3. Konsument ma obowiązek zwrócić Rzecz niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym poinformował E-Garderobe o odstąpieniu od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Rzeczy przez Konsumenta przed upływem 14-dniowego terminu na adres: Techno Dry&E-Garderobe Sp. z o.o., ul. Tamka 29 , 00-349 Warszawa z dopiskiem „Zwrot”.
 4. Bezpośrednie koszty zwrotu Rzeczy ponosi Konsument.
 5. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia Rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez E-Garderobe, E-Garderobe nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 6. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Rzeczy.
 7. W przypadku odstąpienia od umowy, umowę uważa się za niezawartą.
 8. Jeżeli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim E- Garderobe przyjął jego ofertę (poinformował o przyjęciu Zamówienia do realizacji), oferta przestaje wiązać.
 9. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi, jeżeli E-Garderobe wykonało w pełni usługę, a Konsument został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po jego spełnieniu przez E-Garderobe utraci prawo do odstąpienia od umowy i oświadczył, iż wyraża na powyższe zgodę.
 10. Wykonanie usługi w pełni następuje z chwilą doręczenia Rzeczy za pośrednictwem Dostawcy na adres Konsumenta podany w Zamówieniu.
 11. Konsument niniejszym oświadcza, że został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia przez E-Garderobe, że utraci prawo do odstąpienia od umowy z momentem doręczenia Konsumentowi Rzeczy i wyraża na powyższe zgodę.

UMOWNE PRAWO ODSTĄPIENIA

 1. Niezależnie od postanowień działu XII niniejszego Regulaminu oraz z poszanowaniem dla tych postanowień, Użytkownikowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy wypożyczenia Rzeczy w terminie 24 godzin od momentu dostarczenia Rzeczy.
 2. Warunkiem skorzystania z powyższego uprawnienia jest zwrot Rzeczy w stanie niepogorszonym w stosunku do stanu, w jakim Rzecz została dostarczona Użytkownikowi, w szczególności kompletnym, nieuszkodzonym, nienoszącym śladów użytkowania, niezabrudzonym, z nienaruszonymi oryginalnymi metkami zabezpieczającymi.
 3. Użytkownik odstępuje od umowy wypożyczenia Rzeczy składając oświadczenie za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres E-Garderobe podany w Dziale II niniejszego Regulaminu.
 4. Do zachowania terminu na odstąpienie od umowy wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 5. W przypadku skutecznego odstąpienia, umowę wypożyczenia Rzeczy uważa się za niezawartą.
 6. Użytkownik, który odstąpił od umowy zobowiązany jest zwrócić Rzecz następnego dnia roboczego po dniu wysłania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, poprzez pozostawienie Rzeczy w jednym z punktów Dostawcy do godziny 13.00 lub zamówienie przyjazdu kuriera Dostawcy do godziny 13.00 pod adres Użytkownika w celu odbioru od niego Rzeczy. Zwrotu Rzeczy należy dokonać na adres: Techno-Dry&E-Garderobe Sp. z o.o., ul. Tamka 29 , 00-349 Warszawa z dopiskiem „Zwrot”.
 7. Niezachowanie terminów zwrotu opisanych w punkcie 6 powyżej, powoduje, że oświadczenie woli o odstąpieniu od umowy traktuje się jako niebyłe, zaś umowa wypożyczenia trwa nadal zgodnie z warunkami Zamówienia.
 8. Koszty bezpośrednie zwrotu Rzeczy ponosi Użytkownik.
 9. W przypadku odstąpienia od umowy wypożyczenia Rzeczy E-Garderobe, nie później niż w terminie 14 dni od dnia dostarczenia zwróconej Rzeczy do E-Garderobe zwraca Użytkownikowi otrzymaną od Niego płatność, za wyjątkiem kosztów dostawy.
 10. Zwrot płatności przez E-Garderobe zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Użytkownika, chyba że Użytkownik i E- Garderobe postanowią inaczej.
 11. Użytkownik ponosi odpowiedzialność względem E-Garderobe za zmniejszenie wartości Rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Rzeczy, w tym w szczególności za uszkodzenie Rzeczy, zabrudzenie, niekompletność.

KARTA PODARUNKOWA

 1. Karta Podarunkowa umożliwia dokonywanie płatności z tytułu usług wypożyczenia Rzeczy świadczonych w ramach Serwisu.
 2. Użytkownik posiadający Konto w Serwisie może nabyć Kartę Podarunkową, poprzez wybór na stronie internetowej Serwisu zakładki “Karta Podarunkowa” oraz postępowanie zgodnie z komunikatami wyświetlanymi na stronie internetowej

Serwisu.

 1. Dostępne są następujące formy płatności z tytułu nabycia Karty Podarunkowej:
  1. płatność online kartą debetową/kredytową
  2. szybki przelew elektroniczny (Tpay.com)
  3. Platność Googole Pay i Apple Pay
 1. Dostępne są następujące formy dostarczenia nabytej Karty Podarunkowej
  1. wysyłka za pośrednictwem Dostawcy, będącego operatorem usług kurierskich, na wskazany przez Użytkownika adres (w przypadku Karty Podarunkowej w wersji materialnej)
  2. przesłanie na adres poczty elektronicznej wskazany przez Użytkownika (w przypadku Karty Podarunkowej w wersji elektronicznej)
 2. Użytkownik, który dokona zakupu Karty Podarunkowej otrzyma potwierdzenie jej nabycia i zarejestrowania w drodze wiadomości przesłanej na adres poczty elektronicznej podany przez Użytkownika.
 3. Po wydaniu Karty Podarunkowej Użytkownikowi, E-Garderobe nie ponosi odpowiedzialności z tytułu uszkodzenia, zniszczenia, utraty (w tym kradzieży) lub nieuprawnionego użycia przez osobę trzecią Karty Podarunkowej, zaistniałych z przyczyn niezależnych od E-Garderobe. Użytkownik jest wyłącznie odpowiedzialny za poprawne użycie i bezpieczeństwo Karty Podarunkowej po jej wydaniu przez E- Garderobe.
 4. Użytkownik może nabyć kartę podarunkową o wartości nie mniejszej niż 100,00 zł oraz nieprzekraczającej wartości 1.000,00 zł.
 5. Karta Podarunkowa (stan środków znajdujących się na niej) nie podlega wymianie na środki pieniężne.
 6. Aby dokonać płatności Kartą Podarunkową Użytkownik w procesie składania Zamówienia wypełnia odpowiednie pole wpisując unikalny kod Karty Podarunkowej.
 7. W przypadku zwrotu Rzeczy nabytych przy użyciu Karty Podarunkowej, saldo środków Karty Podarunkowej zostanie powiększone o kwotę odpowiadającą płatności dokonanej przez Użytkownika.
 8. Przy realizacji Karty Podarunkowej, jeśli cena wypożyczenia Rzeczy jest niższa niż aktualny stan środków na Karcie Podarunkowej Użytkownikowi nie przysługuje prawo otrzymania środków pieniężnych odpowiadających reszcie środków znajdujących się na Karcie Podarunkowej. W tym przypadku Użytkownik może wykorzystać środki znajdujące się na Karcie Podarunkowej w celu zapłaty za następną usługę wypożyczenia Rzeczy. W przypadku gdy cena wypożyczenia Rzeczy jest wyższa niż wysokość środków znajdujących się na Karcie Podarunkowej, Użytkownik zobowiązany jest do uiszczenia różnicy ceny akceptowanymi zgodnie z niniejszym Regulaminem metodami płatności.
 9. Użytkownik będący posiadaczem Karty Podarunkowej może sprawdzać stan środków Karty Podarunkowej po zalogowaniu na Konto, wybierając odpowiednią zakładkę na stronie internetowej Serwisu.
 10. Okres ważności Karty Podarunkowej wynosi 1 rok od dnia jej wydania Użytkownikowi.
 11. Po upływie okresu ważności Karty Podarunkowej nie można dokonać nią płatności w Serwisie. W przypadku, gdy pomimo upływu okresu ważności Karty Podarunkowej na Karcie Podarunkowej pozostaną niewykorzystane środki, nie podlegają one zwrotowi.
 12. Użytkownik może dokonać wyboru następujących rodzajów Karty Podarunkowej:
  1. w wersji materialnej – Karta Podarunkowa mająca postać plastikowej karty zostanie dostarczona pod adres wskazany przez Użytkownika;
  2. w wersji elektronicznej – Karta Podarunkowa mająca postać unikalnego kodu zostanie przesłana na adres poczty elektronicznej wskazany przez Użytkownika
 13. Użytkownik może nabyć Kartę Podarunkową, która uprawnia wskazaną przez Użytkownika osobę trzecią do korzystania z Karty Podarunkowej. Osoba trzecia może korzystać z Karty Podarunkowej po założeniu Konta Użytkownika w Serwisie.
 14. Koszty dostarczenia Karty Podarunkowej pod wskazany przez Użytkownika adres ponosi E-Garderobe.
 15. Karta Podarunkowa nie jest elektronicznym instrumentem płatniczym, ani elektroniczną kartą płatniczą w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa.
 16. Użytkownik może zgłosić reklamację w związku z zakupem oraz używaniem Karty Podarunkowej. Reklamacja może być złożona za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres E-Garderobe podany w Dziale II niniejszego Regulaminu. W zgłoszeniu reklamacyjnym Użytkownik powinien zwięźle przedstawić powody zgłoszenia reklamacji. E-Garderobe niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni poinformuje Użytkownika o sposobie rozpatrzenia reklamacji.
 17. W przypadku nabycia Karty Podarunkowej przez Konsumenta, zastosowanie znajdują przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2017 r. poz. 683, ze zm.). W tym zakresie zastosowanie znajdują odpowiednio postanowienia Działu XII niniejszego Regulaminu, za wyjątkiem punktów 17-19.

SUBSKRYPCJA

 1. Za pośrednictwem Serwisu, Użytkownik może skorzystać z jednego z 3 rodzajów miesięcznych pakietów usług, zwanych Subskrypcjami, uprawniających do korzystania z usług wypożyczenia Rzeczy na preferencyjnych warunkach.
 2. W ramach Serwisu dostępne są 3 warianty Subskrypcji:
  1. E-G Basic (2 wypożyczenia, 1 darmowa wysyłka)
  2. E-G Premium (5 wypożyczeń, 2 darmowa wysyłki)
  3. E-G Lux (10 wypożyczeń, 4 darmowe wysyłki).
 3. Informacje dotyczące szczegółowego zakresu, warunków oraz miesięcznych kosztów usług oferowanych w ramach danej Subskrypcji są dostępne na stronie internetowej Serwisu w zakładce „Membership”.
 4. W ramach oferty Subskrypcji dostępny jest wybrany asortyment E-Garderobe. 
 5. Rzeczy dostępne w ramach usługi Subskrypcji nie są dostępne w usłudze Przymiarki.
 6. Ceny Subskrypcji widniejące na stronie internetowej Serwisu są cenami brutto (zawierają podatek VAT) wyrażonymi w złotych polskich.
 7. Dostępną formą płatności z tytułu Subskrypcji jest płatność za pomocą karty kredytowej lub debetowej, za pośrednictwem strony internetowej Serwisu.
 8. Użytkownik ma możliwość uzyskania dostępu do Subskrypcji, po zalogowaniu na Konto, wybraniu na stronie internetowej Serwisu zakładki „Mój abonament”, a następnie postępowaniu zgodnie z komunikatami wyświetlanymi na stronie internetowej Serwisu.
 9. Użytkownik, po dokonaniu zamówienia wybranego wariantu Subskrypcji otrzymuje na adres poczty elektronicznej potwierdzenie uzyskania dostępu do Subskrypcji. W potwierdzeniu wskazane są szczegóły Subskrypcji oraz okres jej obowiązywania. Z chwilą uzyskania potwierdzenia uzyskania dostępu do Subskrypcji przez Użytkownika, dochodzi do zawarcia umowy o świadczenie usługi Subskrypcji.
 10. Subskrypcja jest automatycznie przedłużana co miesiąc, aż do rezygnacji z Subskrypcji przez Użytkownika.
 11. Opłaty z tytułu Subskrypcji pobierane są od Użytkownika miesięcznie, w dniu kalendarzowym odpowiadającym dacie, w której Użytkownik uzyskał dostęp do Subskrypcji.
 12. Miesięczne należności z tytułu Subskrypcji będą automatycznie poprzez obciążenie karty płatniczej podanej przez Użytkownika w procesie uzyskiwania dostępu do Subskrypcji, na co Użytkownik wyraża zgodę.
 13. Użytkownik, o ile nie zrezygnuje z Subskrypcji przed upływem ostatniego dnia okresu obowiązywania Subskrypcji w danym miesiącu, wyraża zgodę na przedłużenie Subskrypcji na kolejny miesiąc oraz upoważnia E-Garderobe do pobrania opłaty za kolejny miesiąc Subskrypcji.
 14. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za wszelkie niepobrane, należne kwoty z tytułu miesięcznych opłat za Subskrypcję. Jeżeli płatność z tytułu opłaty za Subskrypcję nie może być zrealizowana, w szczególności z uwagi na brak środków lub z innych przyczyn i jeżeli Użytkownik nie zrezygnuje z Subskrypcji, E-Garderobe jest uprawnione do zawieszenia dostępu do Serwisu do momentu uzyskania możliwości pobrania należności z karty płatniczej Użytkownika.
 15. Użytkownik ma możliwość rezygnacji z Subskrypcji w każdej chwili, poprzez wybór zakładki „Zrezygnuj z Mój abonamnet”, dostępnej w panelu Konta Użytkownika, przy czym dostęp do Subskrypcji będzie zapewniony do końca miesięcznego okresu obowiązywania Subskrypcji. W przypadku opisanym w zdaniach powyżej Użytkownikowi nie przysługuje prawo do zwrotu uiszczonej opłaty miesięcznej w żadnej części.
 16. Użytkownik może zgłosić reklamację w związku z zakupem oraz funkcjonowaniem Subskrypcji. Reklamacja może być złożona za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres E-Garderobe podany w Dziale II niniejszego Regulaminu. W zgłoszeniu reklamacyjnym Użytkownik powinien zwięźle przedstawić powody zgłoszenia reklamacji. E-Garderobe niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni poinformuje Użytkownika o sposobie rozpatrzenia reklamacji.
 17. W przypadku nabycia Subskrypcji przez Konsumenta, zastosowanie znajdują przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2017 r. poz. 683, ze zm.). W tym zakresie zastosowanie znajdują odpowiednio postanowienia Działu XII niniejszego Regulaminu, z tym wyjątkiem, iż wykonanie usługi w pełni przez E- Garderobe, następuje z chwilą doręczenia pierwszej wypożyczonej w ramach Subskrypcji Rzeczy za pośrednictwem Dostawcy na adres Konsumenta podany w Zamówieniu.
 18. W razie wątpliwości, postanowienia niniejszego Działu nie wyłączają, ani nie ograniczają żadnych uprawnień Użytkownika, które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, w tym przepisów prawa nadających uprawnienia Konsumentom.
 19. Do umów wypożyczenia Rzeczy w ramach Subskrypcji zastosowanie znajdują postanowienia pozostałych Działów niniejszego Regulaminu, chyba że postanowienia niniejszego Działu lub warunki Subskrypcji stanowią inaczej.

PAKIETY

 1. Za pośrednictwem Serwisu, Użytkownik może skorzystać z zakupu jednorazowego pakietu od dwóch do dziesięciu gości. 
 2. W ramach jednorazowego pakietu łączna liczba asortymentu nie może przekroczyć 20 sztuk. Cena pakietu uwarunkowana jest liczbą osób i liczbą wypożyczonych rzeczy. 
 3. Informacje dotyczące szczegółowego zakresu, warunków oraz koszt usługi oferowanych w ramach PAKIETÓW są dostępne na stronie internetowej Serwisu w zakładce „Pakiety”.
 4. Ceny Pakietu widniejące na stronie internetowej Serwisu są cenami brutto (zawierają podatek VAT) wyrażonymi w złotych polskich.
 5. Dostępną formą płatności z tytułu Pakietu jest płatność za pomocą karty kredytowej lub debetowej, za pośrednictwem strony internetowej Serwisu.
 6. Użytkownik ma możliwość uzyskania dostępu do Pakietu, po zalogowaniu na Konto, wybraniu na stronie internetowej Serwisu zakładki „Pakiety”, a następnie postępowaniu zgodnie z komunikatami wyświetlanymi na stronie internetowej Serwisu.
 7. Użytkownik, po dokonaniu zamówienia wybranego wariantu Pakietu otrzymuje na adres poczty elektronicznej potwierdzenie uzyskania dostępu do wprowadzenia informacji na temat liczby użytkowników, dla których zakupił Pakiet. W potwierdzeniu wskazane są szczegóły dotyczące ilości zakupionych pakietów oraz okres ich obowiązywania. Z chwilą uzyskania potwierdzenia uzyskania dostępu do Pakietu przez Użytkownika, dochodzi do zawarcia umowy o świadczenie usługi.
 8. Użytkownik może zgłosić reklamację w związku z zakupem oraz funkcjonowaniem Pakietu. Reklamacja może być złożona za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres E-Garderobe podany w Dziale II niniejszego Regulaminu. W zgłoszeniu reklamacyjnym Użytkownik powinien zwięźle przedstawić powody zgłoszenia reklamacji. E-Garderobe niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni poinformuje Użytkownika o sposobie rozpatrzenia reklamacji.
 9. W przypadku nabycia Pakietu przez Konsumenta, zastosowanie znajdują przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2017 r. poz. 683, ze zm.). W tym zakresie zastosowanie znajdują odpowiednio postanowienia Działu XII niniejszego Regulaminu, z tym wyjątkiem, iż wykonanie usługi w pełni przez E- Garderobe, następuje z chwilą doręczenia pierwszej wypożyczonej w ramach Pakietu Rzeczy za pośrednictwem Dostawcy na adres Konsumenta podany w Zamówieniu.
 10. W razie wątpliwości, postanowienia niniejszego Działu nie wyłączają ani nie ograniczają żadnych uprawnień Użytkownika, które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, w tym przepisów prawa nadających uprawnienia Konsumentom.
 11. Do umów wypożyczenia Rzeczy w ramach Pakietu zastosowanie znajdują postanowienia pozostałych Działów niniejszego Regulaminu, chyba że postanowienia niniejszego Działu lub warunki Pakietu stanowią inaczej.

PRZYMIARKA

 1. Za pośrednictwem Serwisu, Użytkownik może skorzystać z usługi przymiarki z dostawą. 
 2. W ramach jednorazowej przymiarki łączna liczba asortymentu wynosi dwie sztuki. Informacje dotyczące szczegółowego zakresu, warunków oraz koszt usługi oferowanych w ramach przymiarki są dostępne na stronie internetowej Serwisu w zakładce „Jak to działa”.
 3. Asortyment z usługi przymiarki nie może być używany i musi wrócić do E-Garderobe z kompletem metek i zabezpieczeń. Przymiarka trwa 24h. 
 4. Ceny Przymiarki widniejące na stronie internetowej Serwisu są cenami brutto (zawierają podatek VAT) wyrażonymi w złotych polskich.
 5. Dostępną formą płatności z tytułu Przymiarki jest płatność za pomocą karty kredytowej lub debetowej, za pośrednictwem strony internetowej Serwisu.
 6. Użytkownik, po dokonaniu zamówienia wybranego asortymentu do przymiarki otrzymuje na adres poczty elektronicznej potwierdzenie zamówienia. W potwierdzeniu wskazane są szczegóły przymiarki oraz okres jej obowiązywania. 
 7. Z chwilą uzyskania Przymiarki przez Użytkownika, dochodzi do zawarcia umowy o świadczenie usługi Przymiarki.
 8. Użytkownik może zgłosić reklamację w związku z zakupem oraz funkcjonowaniem Przymiarki. Reklamacja może być złożona za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres E-Garderobe podany w Dziale II niniejszego Regulaminu. W zgłoszeniu reklamacyjnym Użytkownik powinien zwięźle przedstawić powody zgłoszenia reklamacji. E-Garderobe niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni poinformuje Użytkownika o sposobie rozpatrzenia reklamacji.
 9. W przypadku nabycia Przymiarki przez Konsumenta, zastosowanie znajdują przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2017 r. poz. 683, ze zm.). W tym zakresie zastosowanie znajdują odpowiednio postanowienia Działu XII niniejszego Regulaminu, z tym wyjątkiem, iż wykonanie usługi w pełni przez E- Garderobe, następuje z chwilą doręczenia pierwszej wypożyczonej w ramach Pakietu Rzeczy za pośrednictwem Dostawcy na adres Konsumenta podany w Zamówieniu.
 10. W razie wątpliwości, postanowienia niniejszego Działu nie wyłączają ani nie ograniczają żadnych uprawnień Użytkownika, które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, w tym przepisów prawa nadających uprawnienia Konsumentom.
 11. Do umów wypożyczenia Rzeczy w ramach Przymiarki zastosowanie znajdują postanowienia pozostałych Działów niniejszego Regulaminu, chyba że postanowienia niniejszego Działu lub warunki Przymiarki stanowią inaczej.

ZAKRES BEZPŁATNYCH USŁUG ELEKTRONICZNYCH ŚWIADCZONYCH W RAMACH SERWISU

 1. E-Garderobe świadczy za pośrednictwem Serwisu następujące bezpłatne usługi elektroniczne:
  1. Formularz Kontaktowy
  2. Newsletter
  3. Konto Użytkownika
 2. E-Garderobe świadczy powyższe usługi 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
 3. Wszelkie ewentualne zmiany w zakresie zasad świadczenia wskazanych wyżej usług będą dokonywane w sposób właściwy dla procedury zmiany niniejszego Regulaminu opisanej w Dziale XVIII Regulaminu.
 4. Usługa Formularz kontaktowy umożliwia Użytkownikowi wysyłanie za pomocą formularza on-line umieszczonego na stronie internetowej Serwisu zapytań do E- Garderobe. Rezygnacja z usługi jest możliwa w każdym czasie poprzez zaprzestanie wysyłania zapytań do E-Garderobe.
 5. Usługa Newsletter polega na wysyłaniu do Użytkownika za pośrednictwem poczty elektronicznej informacji o nowościach w ofercie E-Garderobe, aktualnych promocjach, eventach organizowanych przez E-Garderobe oraz innych informacji o produktach i usługach oferowanych przez E-Garderobe w ramach Serwisu.
 6. Warunkiem otrzymywania informacji w drodze usługi Newsletter jest wyrażenie przez Użytkownika zgody. Użytkownik może zapisać się do usługi Newsletter wybierając odpowiednią zakładkę w Serwisie i wpisując swój adres poczty elektronicznej, na który chce otrzymywać informacje, w formularzu rejestracji do usługi Newsletter.
 7. Użytkownik otrzymuje niezwłocznie na podany w formularzu rejestracji do usługi Newsletter adres poczty elektronicznej potwierdzenie zarejestrowania. Przesłanie potwierdzenia rejestracji w usłudze Newsletter jest równoznaczne z zawarciem umowy o świadczenie drogą elektroniczną usługi Newsletter.
 8. Użytkownik może w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów zrezygnować z usługi Newsletter, poprzez wybór właściwej zakładki w panelu Konta Użytkownika.
 9. Usługa Konto Użytkownika polega na udostępnieniu Użytkownikowi indywidualnie przypisanego w ramach Serwisu panelu, w którym są gromadzone dane podane przez Użytkownika w procesie Rejestracji oraz informacje o złożonych przez Niego Zamówieniach.
 10. Szczegóły dotyczące świadczenia przez E-Garderobe usługi Konta Użytkownika znajdują się w Dziale IV niniejszego Regulaminu.
 11. E-Garderobe przysługuje uprawnienie do zablokowania dostępu do wskazanych w niniejszym punkcie nieodpłatnie świadczonych usług w przypadku stwierdzenia, iż jest to niezbędne dla bezpieczeństwa i prawidłowości funkcjonowania Serwisu, stwierdzenia iż Użytkownik podejmuje nieuprawnione działania, w tym zagrażające prawidłowości i bezpieczeństwu działania Serwisu, sprzeczne z obowiązującymi przepisami prawa, niniejszym Regulaminem, dobrym obyczajami. E-Garderobe powiadomi Użytkownika o zablokowaniu dostępu do świadczonych nieodpłatnie usług elektronicznych, jego powodach oraz przewidywanym czasie blokowania dostępu.

POZASĄDOWE SPOSOBY DOCHODZENIA ROSZCZEŃ I ROZPATRYWANIA REKLAMACJI

 1. Użytkownik będący Konsumentem posiada możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach lub na stronach internetowych podmiotów uprawnionych do pozasądowego rozpatrywania sporów. Mogą nimi być w szczególności powiatowi (miejscy) rzecznicy praw Konsumenta, organizacje społeczne w ramach swych zadań statutowych lub Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej, których lista jest dostępna na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów dostępnej pod adresem  https://www.uokik.gov.pl/.
 2. E-Garderobe informuje, że pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/ dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy Konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla Konsumentów i Przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem odpowiednie zastosowanie znajdują właściwe przepisy prawa powszechnie obowiązującego.
 2. Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu zostanie uznane za nieważne, nieskuteczne lub niewykonalne w jakimkolwiek zakresie, nie wpłynie to na ważność pozostałych postanowień w nim zawartych.
 3. Regulamin nie wyłącza, ani nie ogranicza żadnych uprawnień Użytkownika będącego Konsumentem, które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.
 4. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami niniejszego Regulaminu, a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, pierwszeństwo mają te przepisy.
 5. Treść niniejszego Regulaminu jest nieodpłatnie udostępniona Użytkownikowi za pośrednictwem strony internetowej Serwisu i może zostać utrwalona przez Użytkownika poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze strony Internetowej Serwisu.
 6. E-Garderobe może dokonywać zmian niniejszego Regulaminu. E-Garderobe poinformuje Użytkowników o planowanych zmianach poprzez zamieszczenie zaktualizowanej wersji Regulaminu na stronie internetowej Serwisu oraz przesłanie informacji mailowej Użytkownikom posiadającym Konto w Serwisie nie później niż 14 dni przed wejściem w życie zmian. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia opublikowania na stronie internetowej Serwisu informacji o planowanej zmianie Regulaminu. W przypadku braku akceptacji zmian wprowadzonych do Regulaminu, Użytkownik zobowiązany jest niezwłocznie poinformować o tym fakcie E-Garderobe.
 7. Zmiany Regulaminu nie mają wpływają na Zamówienia złożone do dnia wejścia w życie zmian Regulaminu. W odniesieniu do tych Zamówień stosowane są postanowienia Regulaminu w wersji dotychczasowej.
 8. Regulamin wchodzi w życie z dniem 21/09/2021 i obowiązuje do umów zawartych od tego dnia.