Regulamin

Regulaminy abonamentów modowych:

regulamin-subskrypcji-basic

regulamin-subskrypcji-premium

regulamin-subskrypcji-lux

Regulamin serwisu internetowego E-Garderobe.com

Dział I. DEFINICJE

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

 • Serwis– serwis internetowy wypożyczania odzieży oraz akcesoriów odzieżowych dostępny pod adresem: http://www.e-garderobe.com, którego właścicielem i administratorem jest E-Garderobe;
 • E-Garderobe - spółka E-Garderobe Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Pięknej 11A, 00-549 Warszawa, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000723320, sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 5252743364, REGON: 369702035, wysokość kapitału zakładowego: 5.000,00 zł, będąca właścicielem i administratorem Serwisu;
 • Regulamin - niniejszy dokument wraz z wszelkimi ewentualnymi załącznikami i dodatkami, określający zasady świadczenia i korzystania z usług udostępnianych przez E-Garderobe w ramach Serwisu oraz prawa i obowiązki Użytkownika i E-Garderobe;
 • Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która korzysta z Serwisu, zawiera z E-Garderobe umowę najmu na podstawie której wypożycza Rzecz za pośrednictwem Serwisu oraz na rzecz której świadczone są drogą elektroniczną przez E-Garderobe inne wskazane w Regulaminie usługi;
 • Konsument - osoba fizyczna dokonująca z E-Garderobe czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
 • Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna, niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, dokonująca z E-Garderobe czynności prawnej związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
 • Dostawca – przewoźnik działający na zlecenie E-Garderobe, za pośrednictwem którego dokonywana jest dostawa oraz zwrot Rzeczy;
 • Konto – dedykowana Użytkownikowi część Serwisu, dostępna dla

Użytkownika po zalogowaniu, w której gromadzone są dane Użytkownika, w tym informacje o złożonych przez Niego Zamówieniach;

 • Rejestracja – procedura założenia Konta Użytkownika w Serwisie poprzez wypełnienie formularza Rejestracji;
 • Login – unikalna nazwa Użytkownika podana przez Niego w procesie Rejestracji, wpisywana każdorazowo przez Użytkownika podczas każdego logowania do Konta;
 • Rzecz – rzecz ruchoma - odzież lub akcesorium odzieżowe - która jest oferowana Użytkownikom przez Usługodawcę za pośrednictwem Serwisu i która może być przedmiotem umowy wypożyczenia zawartej pomiędzy Użytkownikiem a E-Garderobe, zgodnie z postanowieniami Regulaminu;
 • Zamówienie – oświadczenie woli Użytkownika składane za pośrednictwem Serwisu, zmierzające bezpośrednio do zawarcia z E- Garderobe umowy, na podstawie której Użytkownik wypożycza Rzecz;
 • Karta Podarunkowa – elektroniczny rodzaj bonu towarowego, który Użytkownik może nabyć za pośrednictwem Serwisu, uprawniającego Użytkownika lub wskazaną przez niego osobę trzecią do dokonywania płatności z tytułu usług wypożyczenia Rzeczy świadczonych w ramach Serwisu;
 • Abonament – pakiet usług uprawniający Użytkownika do korzystania z usług wypożyczenia Rzeczy w ramach Serwisu na preferencyjnych warunkach, rozliczany w okresach miesięcznych;
 • Polityka Prywatności – zasady przetwarzania danych osobowych Użytkownika przez E-Garderobe w związku z funkcjonowaniem Serwisu;
 • Przymiarka – przymierzenie asortymentu z E-Garderobe z obowiązkiem zwrotu w ciągu 24h.

Dział II. INFORMACJE OGÓLNE

 1. Postanowienia niniejszego Regulaminu określają prawa i obowiązki Użytkowników Serwisu oraz E-Garderobe, a także zasady działania Serwisu oraz świadczenia usług przez E-Garderobe, w szczególności zasady dokonywania Rejestracji i korzystania z Konta w ramach Serwisu, warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach Serwisu, uprawnienia Klienta do rezygnacji z Zamówienia i odstąpienia od zawartej z E-Garderobe umowy, zasady zgłaszania i rozpatrywania reklamacji.
 2. Serwis internetowy dostępny pod adresem internetowym http://www.e- garderobe.com prowadzony jest przez E-Garderobe Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Pięknej 11A, 00-549 Warszawa, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000723320, sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 5252743364, REGON: 369702035, kapitał zakładowy: 5.000,00 zł.
 3. E-Garderobe za pośrednictwem Serwisu świadczy usługę wypożyczenia ekskluzywnej odzieży i akcesoriów odzieżowych (Rzeczy) oraz inne wskazane w Regulaminie usługi świadczone drogą elektroniczną. Umowa wypożyczenia Rzeczy zawierana w ramach Serwisu jest umową najmu w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. z 2018, poz. 1025, z późn. zm.).
 4. Zawarcie umowy wypożyczenia Rzeczy nie powoduje przeniesienia przez E- Garderobe na rzecz Użytkownika własności Rzeczy, a jedynie ustanawia prawo do korzystania z Rzeczy przez określony czas na warunkach wskazanych w niniejszym Regulaminie. E-Garderobe pozostaje wyłącznym właścicielem będących przedmiotem wypożyczenia Rzeczy.
 5. Użytkownicy mogą skontaktować się z E-Garderobe zgodnie z niżej podanymi danymi:

e-mail: info@e-garderobe.com tel.: +48 698 136 499

lub listownie:

E-Garderobe Sp. z o.o.

Piękna 11A, 00-549 Warszawa Polska

 1. W ramach korzystania z Serwisu, Użytkowników obowiązuje zakaz dostarczania treści niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa, sprzecznych z zasadami współżycia społecznego lub dobrymi obyczajami, w tym naruszających dobra osobiste oraz inne prawa osób trzecich. Użytkownik zobowiązany jest do powstrzymywania się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby negatywnie wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Serwisu, w tym w szczególności od jakiegokolwiek ingerowania w zawartość Serwisu lub jego elementy techniczne. Zabronione jest ponadto wykorzystywanie Serwisu do celów sprzecznych z jego przeznaczeniem, w tym rozsyłanie spamu, prowadzenie na stronie internetowej Serwisu jakiejkolwiek działalności komercyjnej, reklamowej lub promocyjnej. Użytkownik zobowiązuje się nie naruszać praw własności intelektualnej przysługujących E-Garderobe lub podmiotom trzecim związanych z działalnością Serwisu oraz oferowanymi Rzeczami. Użytkownik zobowiązany jest nie podejmować działań zmierzających do uzyskania w ramach Serwisu dostępu do danych, do którego nie jest uprawniony, w szczególności poprzez naruszenie zabezpieczeń.
 2. Informacje na temat przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies w ramach Serwisu znajdują się w Polityce Prywatności dostępnej we właściwej zakładce na stronie internetowej Serwisu.
 3. Informacje zawarte na stronie internetowej Serwisu odnoszące się do Rzeczy (w tym w zakresie cen) nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. z 2018 r. poz. 1025, ze zm.), lecz stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
 4. E-Garderobe nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu (w tym przerwy w funkcjonowaniu) spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Serwisu z infrastrukturą techniczną Użytkownika, w najszerszym dopuszczalnym przez obowiązujące przepisy prawa zakresie.

Dział III. WARUNKI KORZYSTANIA PRZEZ UŻYTKOWNIKA Z SERWISU

 1. Warunkiem rozpoczęcia korzystania z Serwisu jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacja.
 2. Do korzystania z funkcjonalności Serwisu niezbędne jest posiadanie przez Użytkownika urządzenia końcowego z dostępem do sieci Internet (np. komputer, tablet, smartfon) i przeglądarką internetową typu Internet Explorer, Microsoft Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera lub Safari w aktualnej wersji. Do korzystania z niektórych funkcjonalności Serwisu, w tym w celu dokonania Rejestracji, a także składania Zamówień w ramach Serwisu, konieczne jest ponadto posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail).
 3. Serwis korzysta z plików cookies. Wszelkie informacje dotyczące korzystania z plików cookies przez Serwis znajdują się w Polityce Prywatności dostępnej we właściwej zakładce na stronie internetowej Serwisu.
 4. Użytkownikami Serwisu mogą być osoby fizyczne, które są zdolne do zawierania wiążących umów w świetle obowiązującego prawa oraz osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną.

Dział IV. REJESTRACJA KONTA

 1. Do składania Zamówień za pośrednictwem Serwisu konieczne jest utworzenie przez Użytkownika Konta.
 2. Konto jest tworzone po przeprowadzeniu przez Użytkownika poprawnego procesu Rejestracji Konta w Serwisie. W ramach Konta gromadzone są dane Użytkownika oraz informacje o Użytkowniku dotyczące czynności podejmowanych przez Niego w Serwisie, w tym informacje o złożonych przez niego Zamówieniach.
 3. Świadczenie usługi prowadzenia Konta przez E-Garderobe jest nieodpłatne i bezterminowe.
 4. Rejestracja Konta następuje poprzez wypełnienie interaktywnego formularza Rejestracji dostępnego na stronie internetowej Serwisu, postępując według komunikatów wyświetlanych podczas procesu Rejestracji.
 5. W procesie Rejestracji Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem oraz rozumie i akceptuje wszystkie jego postanowienia oraz zobowiązuje się do ich przestrzegania.
 6. Po dokonaniu Rejestracji Konta Użytkownik otrzymuje od E-Garderobe wiadomość mailową z informacją o utworzeniu Konta.
 7. Użytkownik loguje się do Konta za pośrednictwem strony internetowej Serwisu za pomocą Loginu i hasła, podanych przez Użytkownika w procesie Rejestracji.
 8. Hasło może zostać zmienione przez Użytkownika po zalogowaniu na Konto.
 9. Użytkownik zobowiązany jest do ochrony hasła i Loginu przed ich pozyskaniem lub wykorzystaniem przez osobę nieuprawnioną. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za udostępnienie Loginu i hasła osobom trzecim. W celu zapobiegania uzyskania Loginu i hasła przez osoby nieupoważnione, Użytkownik każdorazowo po zakończeniu korzystania z Serwisu, powinien wylogować się z Konta.
 10. Utworzenie Konta oznacza zawarcie pomiędzy Użytkownikiem a E-Garderobe umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną na czas nieokreślony, której przedmiotem jest prowadzenia Konta.
 11. Użytkownik może wypowiedzieć umowę prowadzenia Konta w każdym czasie, poprzez wysłanie oświadczenia o wypowiedzeniu do E-Garderobe w drodze pisemnej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adresy wskazane w Dziale II Regulaminu. Niezwłocznie po dotarciu oświadczenia o wypowiedzeniu do E-Garderobe, Konto zostanie usunięte. Użytkownik może również usunąć Konto samodzielnie, po zalogowaniu na Konto, poprzez wybór odpowiednich zakładek w panelu Konta, co jest równoznaczne z wypowiedzeniem umowy o świadczenie usługi Konta.
 12. Użytkownik zobowiązany jest do aktualizowania danych Konta w celu zapewnienia ich poprawności.
 13. E-Garderobe jest uprawniony do wypowiedzenia umowy o świadczenie usługi Konta w przypadku, gdy Użytkownik korzysta z Serwisu w sposób naruszający przepisy prawa, postanowienia niniejszego Regulaminu, postanowienia zawartej umowy wypożyczenia Rzeczy, prawa osób trzecich lub w sposób zakłócający jego funkcjonowanie. W sytuacjach opisanych w zdaniu powyżej, E-Garderobe może zamiast wypowiedzenia umowy o świadczenie usługi Konta dokonać czasowej blokady korzystanie przez Użytkownika z Konta.
 14. E-Garderobe może złożyć oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usługi Konta Użytkownika przesyłając Użytkownikowi oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usługi Konta na adres poczty elektronicznej Użytkownika aktualnie zarejestrowany w Serwisie.
 15. Wypowiedzenie umowy o świadczenie usługi Konta Użytkownika przez którąkolwiek ze Stron, jak również rozwiązanie umowy o świadczenie usługi Konta Klienta za zgodą obu Stron, będzie skutkowało usunięciem Konta Użytkownika z Serwisu.
 16. Wypowiedzenie umowy o świadczenie usługi Konta przez którąkolwiek ze Stron, jak również rozwiązanie umowy o świadczenie usługi Konta Użytkownika za zgodą obu Stron, nie ma wpływu na prawa nabyte przez Strony przed wypowiedzeniem lub rozwiązaniem tej umowy.

Dział V. REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

 1. Zamówienia są realizowane przez E-Garderobe na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
 2. W celu wypożyczenia Rzeczy Użytkownik składa Zamówienie poprzez stronę internetową Serwisu. Dla złożenia Zamówienia konieczne jest założenie przez Użytkownika Konta w Serwisie.
 3. Użytkownik może składać Zamówienia za pośrednictwem strony internetowej Serwisu, 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, z tym zastrzeżeniem, że realizacja Zamówień odbywa się w dni robocze. Dniami roboczymi są dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
 4. W celu wypożyczenia Rzeczy możliwe jest składanie przez Użytkownika Zamówienia osobiście w butik E-Garderobe Sp. z.o.o, ul. Piękna 11A, 00- 549 Warszawa.
 5. W celu złożenia Zamówienia Użytkownik dokonuje wyboru Rzeczy z dostępnej na stronie internetowej Serwisu oferty poprzez „dodanie” jej do wirtualnego koszyka. Następnie Użytkownik wypełnia formularz Zamówienia, postępując zgodnie z komunikatami wyświetlanymi na stronie internetowej Serwisu.
 6. Użytkownik składając Zamówienie, jest zobowiązany do podania prawidłowych i zgodnych z prawdą danych niezbędnych do realizacji Zamówienia. E-Garderobe nie odpowiada za nieprawidłową realizację Zamówienia (w tym niedostarczenie lub opóźnienie w dostarczeniu Rzeczy) wynikającą z przyczyn leżących po stronie Użytkownika, w szczególności z powodu podania przez Użytkownika nieprawidłowych lub niepełnych danych niezbędnych do realizacji Zamówienia.
 7. Po złożeniu Zamówienia Użytkownik jest informowany o otrzymaniu Zamówienia przez E-Garderobe za pośrednictwem wiadomości przesłanej na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej.
 8. W kolejnej wiadomości przesłanej na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej E-Garderobe potwierdza przyjęcie Zamówienia do realizacji. Z chwilą otrzymania przez Użytkownika wiadomości z potwierdzeniem przyjęcia Zamówienia do realizacji, pomiędzy Użytkownikiem i E-Garderobe zostaje zawarta umowa najmu Rzeczy, na podstawie której Użytkownik wypożycza Rzecz od E-Garderobe na określony czas.
 9. Użytkownik ma prawo zrezygnować z Zamówienia tylko i wyłącznie przed otrzymaniem od E- Garderobe wiadomości e-mail potwierdzającej przyjęcie Zamówienia do realizacji. W tym celu Użytkownik powinien niezwłocznie powiadomić E-Garderobe o rezygnacji z Zamówienia.
 10. E-Garderobe przystępuje do realizacji Zamówienia po zaksięgowaniu płatności z tytułu Zamówienia na rachunku bankowym E-Garderobe.
 11. Zamówienia, które zostały przyjęte do realizacji oraz należycie opłacone do godziny 15:00 danego dnia roboczego realizowane są w tym samym dniu. Zamówienia złożone w piątki po godzinie 15:00 realizowane są w pierwszy dzień roboczy przypadający po sobocie i niedzieli. Realizacja Zamówienia rozumiana jest jako przekazanie skompletowanego Zamówienia Dostawcy w celu doręczenia Użytkownikowi na podany przez Niego adres dostawy.
 12. Zamówienia, które zostały przyjęte do realizacji oraz należycie opłacone do godziny 15:00 danego dnia roboczego mogą być odebrane osobiście w tym samym dniu do godz. 19:00 lub odebrane osobiście w butik E-Garderobe ul. Piękna 11A, 00-549 Warszawa następnego dnia w godzinach 11:00- 19:00 po uzgodnieniu godziny odbioru z E-Garderobe.
 13. Wraz z wypożyczoną Rzeczą Użytkownikowi dostarczone jest potwierdzenie zapłaty drogą e-mailową lub faktura VAT z tytułu zapłaconej ceny wypożyczenia Rzeczy.
 14. Okres wypożyczenia Rzeczy wynosi 4 albo 7 dni kalendarzowych, przy czym pierwszym dniem wypożyczenia jest dzień doręczenia Rzeczy na podany przez Użytkownika adres dostawy. Niedziela i dni wolne od pracy nie wchodzą w okres wypożyczenia.
 15. E-Garderobe dopuszcza możliwość wypożyczenia Rzeczy na warunkach preferencyjnych na okres 1 dnia (doby). Opłata za takie wypożyczenie jest pokazana w Serwisie. Zwrot tak wypożyczonej Rzeczy powinien nastąpić do godz. 12:00 następnego dnia po otzrymaniu wypożyczonej Rzeczy. Zwroty wypożyczonej Rzeczy po godzinie 12:00 będą obciążone karą pieniężną w wysokości 100 zł za każdy dzień opóżnienia.
 16. Użytkownik dokonuje zwrotu wypożyczonej Rzeczy w ostatnim dniu wypożyczenia do godziny 13:00 (dotyczy przymiarek i wpożyczeń na 4 i 7 dni) w określonym przez E-Garderobe punkcie zwrotu (DHL, Żabka lub butik). W sytuacji, gdy ostatni dzień wypożyczenia Rzeczy przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, zwrot wypożyczonej Rzeczy powinien nastąpić w pierwszym dniu roboczym po dniu ustawowo wolnym od pracy (dotyczy wypożyczeń na 4 i 7 dni).
 17. Przedłużenie okresu wypożyczenia Rzeczy wymaga uzyskania akceptacji E-Garderobe i wiąże się z naliczeniem opłaty za kolejny okres wypożyczenia, która wynosi 100 zł za każdy dzień przedłużenia okresu wypożyczenia.
 18. Nieodebranie przez Użytkownika Rzeczy w umówionym terminie, pomimo prawidłowej dostawy zgodnie z Zamówieniem, pozostaje bez wpływu na cenę oraz okres trwania wypożyczenia Rzeczy. W takim wypadku okres wypożyczenia pozostaje niezmieniony i liczony jest od pierwszego dnia wypożyczenia wskazanego w Zamówieniu. Użytkownik w celu ustalenia nowego terminu dostarczenia Rzeczy podejmuje kontakt bezpośrednio z Dostawcą (kurierem DHL).
 19. W przypadku, gdy realizacja Zamówienia nie będzie możliwa w terminach wskazanych w punkcie 10 powyżej, Użytkownik zostanie o tym poinformowany poprzez przesłanie wiadomości na podany adres poczty elektronicznej lub telefonicznie. W takiej sytuacji Użytkownik ma prawo:
  1. wybrać inny termin wypożyczenia tej samej Rzeczy, pod warunkiem dostępności wypożyczonej Rzeczy w nowo wybranym terminie. 
  2. Wybrać inną Rzecz do wypożyczenia, pod warunkiem dostępności wypożyczanej Rzeczy w wybranym przez Użytkownika terminie. W sytuacji istnienia różnicy w cenie wypożyczenia pomiędzy Rzeczą wybraną pierwotnie, a Rzeczą nowo wybraną, Użytkownik będzie w zależności od sytuacji zobowiązany do uiszczenia dopłaty różnicy cen między zamówionymi Rzeczami na konto bankowe E-Garderobe bądź uprawniony do uzyskania od E-Garderobe zwrotu nadpłaty, która zostanie dokonana na kartę podarunkową, chyba że Użytkownik i E-Garderobe postanowią inaczej.
  3. całkowicie zrezygnować z wypożyczenia Rzeczy. W razie rezygnacji E- Garderobe zwraca Użytkownikowi dokonaną przez niego płatność na kartę podarunkową, chyba że Użytkownik i E-Garderobe postanowią inaczej.
  4. W przypadku wypożyczenia dokonanego osobiście w butik E-Garderobe, ul. Piękna 11A, 00-549 Warszawa, zwrot za rezygnację z zamówienia dokonany w przeciągu 24h od momentu złożenia zamówienia zostanie przekazany na kartę podarunkową. Ważność karty podarunkowej wynosi 1 rok. 
 20. W przypadku braku możliwości realizacji Zamówienia z powodu trwałej niedostępności Rzeczy E-Garderobe niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 2 dni od dnia stwierdzenia niedostępności Rzeczy, zawiadamia o tym Użytkownika i zwraca dokonaną przez niego płatność w sposób analogiczny do sposobu dokonania płatności przez Użytkownika, chyba że Użytkownik i E- Garderobe postanowią inaczej.

Dział VI. CENY I PŁATNOŚĆ

 1. Wszystkie ceny prezentowanych na stronie internetowej Serwisu Rzeczy są cenami brutto (zawierają podatek VAT) wyrażonymi w złotych polskich. Ceny te nie zawierają kosztów dostawy Rzeczy.
 2. Do ceny wypożyczenia każdej Rzeczy doliczana jest kwota 9,90 zł tytułem obowiązkowego ubezpieczenia w zakresie naprawy drobnych uszkodzeń Rzeczy.
 3. Całkowity koszt Zamówienia obejmujący cenę wypożyczenia Rzeczy, koszty obowiązkowego ubezpieczenia naprawy drobnych uszkodzeń Rzeczy oraz koszty dostawy, wskazywany jest w toku składnia Zamówienia i jest widoczny dla Użytkownika przed zawarciem umowy wypożyczenia Rzeczy.
 4. W ramach Serwisu dostępne są następujące formy płatności z tytułu dokonanych Zamówień:
  1. płatność online kartą debetową/kredytową
  2. szybki przelew elektroniczny (Tpay.com)
  3. płatność za pomocą Karty Podarunkowej
  4. Platność Googole Pay i Apple Pay
  5. Paypo (płatności odroczone
  6. Twisto (płatności odroczone)
 5. Użytkownik może dokonać płatności z tytułu danego Zamówienia, częściowo za pośrednictwem Karty Podarunkowej oraz w pozostałej części innym sposobem płatności spośród wskazanych w punkcie 4 powyżej.
 6. Brak otrzymania płatności na rachunek bankowy E-Garderobe w terminie 24 godzin od daty złożenia Zamówienia powoduje anulowanie Zamówienia. O anulowaniu zamówienia Użytkownik zostanie poinformowany za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 7. E-Garderobe zastrzega sobie prawo do zmiany cen Rzeczy oferowanych w Serwisie oraz przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych lub wyprzedaży. Uprawnienie, o którym mowa w zdaniu powyżej nie ma wpływu na Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.

Dział VII. DOSTAWA

 1. Wyłącznie dostępną formą dostawy zamówionych przez Użytkownika Rzeczy jest wysyłka za pośrednictwem Dostawcy DHL, będącego operatorem usług kurierskich.
 2. Użytkownik jest informowany o kosztach dostawy w toku składania Zamówienia, które są widoczne dla Użytkownika przed zawarciem umowy wypożyczenia Rzeczy.
 3. Koszty dostawy Rzeczy do Użytkownika w sytuacji, gdy wartość Zamówienia (rozumiana jako cena wypożyczenia Rzeczy bez kosztów ubezpieczenia i kosztów dostawy) nie przekracza kwoty 500,00 złotych ponosi Użytkownik. W przypadku Zamówień, których wartość przekracza kwotę 500,00 złotych, koszty dostawy pokrywa E-Garderobe.
 4. Rzecz dostarczana jest na adres dostawy podany przez Użytkownika w procesie składania Zamówienia.
 5. Istnieje możliwość odbioru osobistego wypożyczonej Rzeczy w butiku, ul. Piękna 11A, 00-549 Warszawa jako usługa bezpłatna.
 6. Użytkownik zostanie poinformowany o wysłaniu przesyłki zawierającej zamówioną Rzecz przez Dostawcę oraz numerze przesyłki, poprzez przesłanie wiadomości na adres poczty elektronicznej Użytkownika i sms od dostwycy przesyłki (kuriera DHL).
 7. Użytkownik zobowiązany jest do odebrania Rzeczy dostarczonej zgodnie z Zamówieniem.
 8. W przypadku nieodebrania Rzeczy dostarczonej na adres Użytkownika zgodnie z Zamówieniem, w celu ustalenia nowego terminu dostarczenia Rzeczy przez Dostawcę kuriera DHL, Użytkownik podejmuje kontakt bezpośrednio z Dostawcą- kurierem DHL.
 9. Na czas dostarczenia wypożyczonej Rzeczy do Użytkownika składa się czas realizacji Zamówienia przez Serwis (skompletowanie i przygotowanie Zamówienia do wysyłki oraz jego przekazanie Dostawcy kurier DHL) oraz czas dostawy wypożyczonej Rzeczy przez Dostawcę kuriera DHL.
 10. Czas dostawy wypożyczonej Rzeczy przez Dostawcę wynosi maksymalnie 2 dni robocze od momentu przekazania Zamówienia przez E-Garderobe Dostawcy.
 11. E-Garderobe nie odpowiada za nieprawidłowości w dostarczeniu wypożyczonej Rzeczy do Użytkownika - w tym niedostarczenie lub opóźnienie w dostarczeniu wypożyczonej Rzeczy - wynikające z przyczyn leżących po stronie Użytkownika, w szczególności z uwagi na podanie nieprawidłowego adresu dostawy przez Użytkownika.
 12. Użytkownik zobowiązany jest niezwłocznie sprawdzić stan przesyłki zawierającej zamówioną Rzecz po jej doręczeniu. W razie stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń lub ubytków przesyłki, Użytkownik zobowiązany jest niezwłocznie poinformować o tym fakcie Dostawcę, a następnie E-Garderobe oraz spisać właściwy protokół w obecności pracownika Dostawcy potwierdzający nieprawidłowy stan przesyłki.

Dział VIII. POSTĘPOWANIE Z RZECZĄ PRZEZ UŻYTKOWNIKA ORAZ ODPOWIEDZIALNOŚĆ.

 1. Wszystkie oferowane w Serwisie Rzeczy znajdują się w prawidłowym stanie technicznym i estetycznym (rzeczy mogą posiadać drobne ślady użytkowania). Przed wysyłką każda rzecz jest wyprana i gotowa do użytku.
 2. Każda wypożyczona Rzecz jest ubezpieczona w zakresie naprawy drobnych uszkodzeń, takich jak uszkodzenie zamka lub oderwanie guzika oraz w zakresie dających się usunąć zabrudzeń. W powyższym zakresie Użytkownik zwolniony jest od odpowiedzialności względem E-Garderobe.
 3. Od chwili odbioru wypożyczonej Rzeczy do chwili zwrotu wypożyczonej Rzeczy Użytkownik jest odpowiedzialny względem E-Garderobe z tytułu utraty (w tym kradzieży), uszkodzenia lub zniszczenia Rzeczy.
 4. Użytkownik nie może dokonywać samodzielnie, ani zlecać podmiotom trzecim jakichkolwiek ingerencji w wypożyczaną Rzecz, w szczególności:
  1. czyszczenia wypozyczonej Rzeczy w jakimkolwiek zakresie oraz w jakikolwiek sposób, w szczególności ich prania;
  2. prasowania wypożyczonej Rzeczy, z wyjątkiem użycia steamera wyłącznie w taki sposób, aby urządzenie nie dotykało tkaniny;
  3. dokonywania jakichkolwiek poprawek krawieckich wypożyczonej Rzeczy, niezależnie od ich charakteru i zakresu;
 5. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości co do stanu wypożyczonej Rzeczy czy też sposobu postępowania z wypożyczoną Rzeczą Użytkownik jest zobowiązany skontaktować się z E- Garderobe przed podjęciem jakichkolwiek czynności.
 6. Użytkownik nie jest uprawniony do udostępnienia wypożyczonej Rzeczy osobom trzecim do używania.
 7. W przypadku naruszenia przez Użytkownika postanowień punktów 4, 5 lub 6 powyżej, Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność z tytułu ewentualnego uszkodzenia, zniszczenia lub utraty (w tym kradzieży) Rzeczy.
 8. Użytkownik zobowiązuje się dbać o wypożyczoną Rzecz oraz utrzymywać ją w należytym stanie technicznym i estetycznym przez okres trwania wypożyczenia.
 9. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za zużycie wypożyczonej Rzeczy w stopniu wykraczającym ponad zwykłe zużycie wynikające z prawidłowego korzystania z wypożyczonej Rzeczy zgodnie z przeznaczeniem i Regulaminem, jej uszkodzenie, zniszczenie, zdekompletowanie, zaginięcie, utratę (w tym kradzież), jak również dokonanie jakiekolwiek ingerencji w wypożyczoną Rzecz zmieniającej jej pierwotny stan.
 10. W przypadku stwierdzenia przez E-Garderobe, iż zwrócona wypożyczona Rzecz znajduje się w nieprawidłowym stanie w stosunku do stanu w jakim została oddana Użytkownikowi do używania, zawiadomi o tym Użytkownika niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 dni roboczych od daty doręczenia E-Garderobe zwróconej Rzeczy oraz prześle Użytkownikowi za pośrednictwem poczty elektronicznej opis stwierdzonych nieprawidłowości wraz z ewentualną dokumentacją fotograficzną.
 11. Wysokość szkody jest ustalana przez E-Garderobe na podstawie oszacowania kosztów przywrócenia wyożyczonej Rzeczy do prawidłowego stanu. W przypadku zaistnienia niemożliwości przywrócenia wypozyczonej Rzeczy do stanu pierwotnego, utraty (w tym kradzieży) wypożyczonej Rzeczy lub uszkodzeń, których naprawa wiąże się z nadmiernym w stosunku do wartości wypożyczonej Rzeczy nakładem finansowym lub nakładem pracy, Użytkownik ponosi odpowiedzialność w zakresie kosztów nabycia nowej Rzeczy.
 12. Użytkownik zostanie powiadomiony o ustalonej przez E-Garderobe wysokości szkody w drodze wiadomości przesłanej na podany adres poczty elektronicznej Użytkownika i jest zobowiązany jest do zapłaty kwoty odszkodowania podanej w zawiadomieniu w terminie 7 dni od daty wysłania wiadomości z zawiadomieniem o wysokości szkody

Dział IX. ZWROT RZECZY

 1. Użytkownik zobowiązany jest zwrócić Rzecz w ostatnim dniu wypożyczenia poprzez pozostawienie wypożyczonej Rzeczy w jednym z punktów Dostawcy (Żabka lub DHL) do godziny 13.00 (dotyczy przymiarek, wypożyczeń na 4 lub 7 dni) naklejając już zaadresowaną i opłaconą etykietę dostarczoną przez E-Garderobe.
 2. W przypadku wypożyczeń na jeden dzień Użytkownik zobowiązany jest zwrócić Rzecz w ostatnim dniu wypożyczenia poprzez pozostawienie wyypożyczonej Rzeczy w jednym z punktów Dostawcy (Żabka lub DHL) do godziny 12:00.
 3. Zwrotu wypożyczonej Rzeczy można również dokonać w butiku E-Garderobe ul. Piękna 11A, 00-549 Warszawa do godziny 15:00.
 4. Koszty zwrotu wypożyczonej Rzeczy zawierają się w kosztach dostawy wypożyczonej Rzeczy, o której mowa w Dziale VI Regulaminu, chyba że treść umowy wypożyczenia lub szczegółowe postanowienia Regulaminu stanowią inaczej.
 5. Zwracaną wypożyczoną Rzecz Użytkownik powinien zapakować w dedykowaną kopertę i pudełko, które zostały dostarczone Użytkownikowi wraz z wypożyczoną Rzeczą.
 6. Użytkownik zobowiązany jest do zapłaty na rzecz E-Garderobe kary umownej w wysokości 100,00 zł za każdy dzień opóźnienia (dotyczy przymiarek i wypożyczeń na 4 i 7 dni) w zwrocie wypożyczonej Rzeczy. Postanowienie zawarte w zdaniu powyżej ma zastosowanie również w sytuacji zwrotu wypożyczonej Rzeczy w stanie niekompletnym.
 7. Użytkownik zobowiązany jest do zapłaty na rzecz E-Garderobe kary umownej w wysokości 100,00 zł za opóźnienie zwrotu po godzinie 12:00 wypożycznej Rzeczy na jeden dzień. Postanowienie zawarte w zdaniu powyżej ma zastosowanie również w sytuacji zwrotu wypożyczonej Rzeczy w stanie niekompletnym.
 8. Użytkownik zostanie powiadomiony o wysokości naliczonej w oparciu o postanowienia niniejszego punktu Regulaminu kary umownej w drodze wiadomości przesłanej na adres poczty elektronicznej Użytkownika i zobowiązany jest do zapłaty kwoty z tego tytułu podanej w zawiadomieniu, w terminie 7 dni od daty wysłania wiadomości z zawiadomieniem o wysokości naliczonej kary umownej.
 9. E-Garderobe jest uprawniony do dochodzenia od Użytkownika odszkodowania przewyższającego wysokość kary umownej należnej zgodnie z postanowieniami niniejszego punktu Regulaminu w przypadku poniesienia szkody o wyższej wartości niż kara umowna.

Dział X. WYMIANA RZECZY

 1. Użytkownik wypożyczający Rzecz na okres 4 lub 7 dni jest uprawniony do wymiany dostarczonej wypożyczonej Rzeczy na inną dostępną w wybranym terminie Rzecz na warunkach opisanych w niniejszym Dziale. Opłatę za wypożyczenie innej wybranej Rzeczy następuje za dopłatą określoną przez E-Garderobe, którą należy wnieść w ciągu 24 godzin i wysłać w tym terminie potwierdzenie dokonanej wpłaty na adres E-mail E-Garderobe. Brak potwierdzenia wysłanego w tym terminie powoduje, że wymiana Rzeczy nie dochodzi do skutku.
 2. Użytkownik może dokonać wymiany wypożyczonej Rzeczy pod warunkiem zawiadomienia E-Garderobe w terminie 24 godzin od momentu dostarczenia Rzeczy o chęci dokonania wymiany Rzeczy, składając oświadczenie za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres E-Garderobe podany w Dziale II niniejszego Regulaminu lub telefoniecznie.
 3. Użytkownik może dokonać wymiany wypożyczonej Rzeczy na inną Rzecz pod warunkiem zwrotu pierwotnie wypożyczonej Rzeczy w stanie niepogorszonym w stosunku do stanu, w jakim ta Rzecz została dostarczona Użytkownikowi, w szczególności kompletnym, nieuszkodzonym, nienoszącym śladów użytkowania, niezabrudzonym, z nienaruszonymi oryginalnymi metkami zabezpieczającymi.
 4. Użytkownik zobowiązany jest zwrócić wypożyczoną Rzecz następnego dnia roboczego po dniu wysłania zgłoszenia wymiany wypożyczonej Rzeczy, poprzez pozostawienie wypożyczonej Rzeczy w jednym z punktów Dostawcy (Żabka lub DHL) do godziny 13.00 naklejając już zaadresowaną i opłaconą etykietę zwrotną dostarczoną przez E-Garderobe. 
 5. Niezachowanie terminów zwrotu opisanych w punkcie 4 powyżej, powoduje wygaśnięcie uprawnienia do wymiany Rzeczy.
 6. Koszty ponownej dostawy wypożyczonej Rzeczy w związku z dokonywaną wymianą, każdorazowo ponosi Użytkownik.
 7. W sytuacji istnienia różnicy w cenie wypożyczenia pomiędzy wypożyczoną Rzeczą wybraną pierwotnie, a wypożyczoną Rzeczą nowo wybraną, Użytkownik może być w zależności od sytuacji zobowiązany do uiszczenia dopłaty, bądź uprawniony do uzyskania od E- Garderobe zwrotu nadpłaty na kartę podarunkową.

Dział XI. REKLAMACJE

 1. E-Garderobe jest zobowiązane do dostarczenia Użytkownikowi wypożyczonej Rzeczy wolnej od wad fizycznych i prawnych.
 2. E-Garderobe ponosi wobec Użytkownika odpowiedzialność za wady wypożyczonej Rzeczy na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. z 2018, poz. 1025, z późn. zm.), w szczególności art. 664 Kodeksu cywilnego. W przypadku Użytkowników, którzy dokonują zawarcia umowy wypożyczenia Rzeczy działając jako Przedsiębiorcy odpowiedzialność E- Garderobe z tytułu rękojmi zostaje wyłączona.
 3. Użytkownik jest uprawniony do zgłoszenia reklamacji w przypadku nieprawidłowego wykonania umowy wypożyczenia Rzeczy przez E-Garderobe, w szczególności gdy dostarczona wypożyczona Rzecz jest wadliwa lub niezgodna z Zamówieniem.
 4. Użytkownik może dokonać zgłoszenia reklamacji pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej E-Garderobe, na adresy podane w Dziale II niniejszego Regulaminu w czasie nie dłuższym niż 24 godziny.
 5. W celu jak najszybszego przeprowadzenia procedury reklamacyjnej Użytkownik powinien podać w zgłoszeniu reklamacji dane dotyczące Zamówienia, dane Użytkownika składającego reklamację, zwięzły opis wady wypożyczonej Rzeczy lub innych nieprawidłowości wykonania usługi wypożyczenia, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, oraz żądania Użytkownika w związku ze zgłaszaną reklamacją.
 6. E-Garderobe ustosunkuje się do zgłoszonej reklamacji w terminie 14 dni od daty jej zgłoszenia informując Użytkownika o sposobie rozpatrzenia reklamacji w formie pisemnej lub za pośrednictwem wiadomości przesłanej na adres poczty elektronicznej Użytkownika, w zależności od sposobu zgłoszenia reklamacji przez Użytkownika.
 7. Użytkownik może również zgłosić reklamację w związku z świadczeniem przez E-Garderobe nieodpłatnych usług drogą elektroniczną, o których mowa w niniejszym Regulaminie. Reklamacja może być złożona za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres E-Garderobe podany w Dziale II niniejszego Regulaminu. W zgłoszeniu reklamacyjnym Użytkownik powinien zwięźle przedstawić powody zgłoszenia reklamacji. E-Garderobe niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni poinformuje Użytkownika o sposobie rozpatrzenia reklamacji.
 8. W przypadku wystąpienia ewentualnych braków zgłoszenia reklamacyjnego dokonanego przez Użytkownika, E-Garderobe zwróci się do Użytkownika o ich uzupełnienie.

Dział XII. UMOWNE PRAWO ODSTĄPIENIA

 1. Użytkownikowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy wypożyczenia Rzeczy w terminie 24 godzin od momentu dostarczenia Rzeczy (dotyczy tylko i wyłącznie wypożyczeń Rzeczy na okres 4 i 7 dni).
 2. Warunkiem skorzystania z powyższego uprawnienia jest zwrot Rzeczy w stanie niepogorszonym w stosunku do stanu, w jakim Rzecz została dostarczona Użytkownikowi, w szczególności kompletnym, nieuszkodzonym, nienoszącym śladów użytkowania, niezabrudzonym, z nienaruszonymi oryginalnymi metkami zabezpieczającymi.
 3. Użytkownik odstępuje od umowy wypożyczenia Rzeczy składając oświadczenie za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres E-Garderobe podany w Dziale II niniejszego Regulaminu.
 4. Do zachowania terminu na odstąpienie od umowy wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 5. W przypadku skutecznego odstąpienia, umowę wypożyczenia Rzeczy uważa się za niezawartą.
 6. Użytkownik, który odstąpił od umowy zobowiązany jest zwrócić Rzecz następnego dnia roboczego po dniu wysłania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, poprzez pozostawienie Rzeczy w jednym z punktów Dostawcy (Żabka lub DHL) do godziny 13.00 na zaadresowaną już i opłaconą etykietę zrotną dostarczoną pzrze E-Gardeorbe.
 7. Niezachowanie terminów zwrotu opisanych w punkcie 6 powyżej, powoduje, że oświadczenie woli o odstąpieniu od umowy traktuje się jako niebyłe, zaś umowa wypożyczenia trwa nadal zgodnie z warunkami Zamówienia.
 8. Koszty bezpośrednie zwrotu Rzeczy w każdym przypadku ponosi Użytkownik.
 9. Zwrot płatności przez E-Garderobe zostanie dokonany na kartę podarunkową z mozliwością jej użycia przez rok od momentu jej wydania.
 10. Użytkownik ponosi odpowiedzialność względem E-Garderobe za zmniejszenie wartości wypożyczonej Rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Rzeczy, w tym w szczególności za uszkodzenie wypożyczenie Rzeczy, zabrudzenie, niekompletność.
 11. W przypadku odstąpienia od umowy wypożyczenia Rzeczy na 7 dni przed dostarczeniem zamówionej Rzeczy Użytkownikowi , przysługuje w przypadku wniesionej opłaty zwrot na kartę podarunkową w wysokości 100 % wniesionej opłaty ,natomiast w przypadku zwrotu na konto bankowe zwrot jest dokonywany w wysokości 50 % wniesionej opłaty.
 12. W przypadku odstąpienia od umowy wypożyczenia Rzeczy na 48 godzin przed dostarczeniem zamówionej Rzeczy, Użytkownikowi przysługuje w przypadku wniesionej opłaty zwrot na kartę podarunkową w wysokości 100% wniesionej opłaty ,natomiast w przypadku zwrotu na konto bankowe zwrot jest dokonywany w wysokości 30 % wniesionej opłaty.
 13. W przypadku odstąpienia od umowy wypożyczenia Rzeczy na 24 godziny przed dostarczeniem zamówionej Rzeczy Użytkownikowi przysługuje w przypadku wniesionej opłaty zwrot całej wniesionej opłaty jedynie na kartę podarunkową.
 14. W przypadku odstąpienia od wypożyczenia rzeczy, które były mierzone w butiku przy ul. Piękna 11A 00-549 Warszawa, zwrot wniesionej z tego tytuł następuje tylko i wyłącznie na kartę podarunkową.

Dział XIII. KARTA PODARUNKOWA

 1. Elektroniczna Karta Podarunkowa umożliwia dokonywanie płatności z tytułu usług wypożyczenia Rzeczy świadczonych w ramach Serwisu.
 2. Użytkownik posiadający Konto w Serwisie może nabyć Kartę Podarunkową, poprzez wybór na stronie internetowej Serwisu zakładki “Karta Podarunkowa” oraz postępowanie zgodnie z komunikatami wyświetlanymi na stronie internetowej Serwisu.
  1. płatność online kartą debetową/kredytową
  2. szybki przelew elektroniczny (Tpay.com)
  3. Platność Googole Pay i Apple Pay
  1. Dostępne są następujące formy płatności z tytułu nabycia Karty Podarunkowej:
 3. Użytkownik, który dokona zakupu Karty Podarunkowej otrzyma potwierdzenie jej nabycia i zarejestrowania w drodze wiadomości przesłanej na adres poczty elektronicznej podany przez Użytkownika.
 4. Elektroniczna Karta Podarunkowa ma postać unikalnego kodu , który zostanie przesłany na adres poczty elektronicznej wskazany przez Użytkownika.
 5. Po wydaniu Karty Podarunkowej Użytkownikowi, E-Garderobe nie ponosi odpowiedzialności z tytułu uszkodzenia, zniszczenia, utraty (w tym kradzieży) lub nieuprawnionego użycia przez osobę trzecią Karty Podarunkowej, zaistniałych z przyczyn niezależnych od E-Garderobe. Użytkownik jest wyłącznie odpowiedzialny za poprawne użycie i bezpieczeństwo Karty Podarunkowej po jej wydaniu przez E- Garderobe.
 6. Użytkownik może nabyć kartę podarunkową o wartości nie mniejszej niż 100,00 zł oraz nieprzekraczającej wartości 1.000,00 zł.
 7. Karta Podarunkowa (stan środków znajdujących się na niej) nie podlega wymianie na środki pieniężne.
 8. Aby dokonać płatności Kartą Podarunkową Użytkownik w procesie składania Zamówienia wypełnia odpowiednie pole wpisując unikalny kod Karty Podarunkowej.
 9. W przypadku zwrotu Rzeczy nabytych przy użyciu Karty Podarunkowej, saldo środków Karty Podarunkowej zostanie powiększone o kwotę odpowiadającą płatności dokonanej przez Użytkownika.
 10. Przy realizacji Karty Podarunkowej, jeśli cena wypożyczenia Rzeczy jest niższa niż aktualny stan środków na Karcie Podarunkowej Użytkownikowi nie przysługuje prawo otrzymania środków pieniężnych odpowiadających reszcie środków znajdujących się na Karcie Podarunkowej. W tym przypadku Użytkownik może wykorzystać środki znajdujące się na Karcie Podarunkowej w celu zapłaty za następną usługę wypożyczenia Rzeczy. W przypadku gdy cena wypożyczenia Rzeczy jest wyższa niż wysokość środków znajdujących się na Karcie Podarunkowej, Użytkownik zobowiązany jest do uiszczenia różnicy ceny akceptowanymi zgodnie z niniejszym Regulaminem metodami płatności.
 11. Użytkownik będący posiadaczem Karty Podarunkowej może sprawdzać stan środków Karty Podarunkowej po zalogowaniu na Konto, wybierając odpowiednią zakładkę na stronie internetowej Serwisu.
 12. Okres ważności Karty Podarunkowej wynosi 1 rok od dnia jej wydania Użytkownikowi.
 13. Po upływie okresu ważności Karty Podarunkowej nie można dokonać nią płatności w Serwisie. W przypadku, gdy pomimo upływu okresu ważności Karty Podarunkowej na Karcie Podarunkowej pozostaną niewykorzystane środki, nie podlegają one zwrotowi.
 14. Użytkownik może dokonać wyboru następujących rodzajów Karty Podarunkowej:
 15. Użytkownik może nabyć Kartę Podarunkową, która uprawnia wskazaną przez Użytkownika osobę trzecią do korzystania z Karty Podarunkowej. Osoba trzecia może korzystać z Karty Podarunkowej po założeniu Konta Użytkownika w Serwisie.
 16. Koszty dostarczenia Karty Podarunkowej pod wskazany przez Użytkownika adres ponosi E-Garderobe.
 17. Karta Podarunkowa nie jest elektronicznym instrumentem płatniczym, ani elektroniczną kartą płatniczą w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa.
 18. Użytkownik może zgłosić reklamację w związku z zakupem oraz używaniem Karty Podarunkowej. Reklamacja może być złożona za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres E-Garderobe podany w Dziale II niniejszego Regulaminu. W zgłoszeniu reklamacyjnym Użytkownik powinien zwięźle przedstawić powody zgłoszenia reklamacji. E-Garderobe niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni poinformuje Użytkownika o sposobie rozpatrzenia reklamacji.

Dział XIV. ABONAMENT

 1. Za pośrednictwem Serwisu, Użytkownik może skorzystać z jednego z 3 rodzajów miesięcznych pakietów usług, zwanych Abonamentem, uprawniających do korzystania z usług wypożyczenia Rzeczy na preferencyjnych warunkach.
 2. W ramach Serwisu dostępne są 3 warianty Subskrypcji:
  1. E-G Basic
  2. E-G Premium
  3. E-G Lux
 3. Informacje dotyczące szczegółowego zakresu, warunków oraz miesięcznych kosztów usług oferowanych w ramach danego Abonamentu są dostępne na stronie internetowej Serwisu w zakładce „Abonamenty”.
 4. W ramach oferty Abonamentu dostępny jest wybrany asortyment E-Garderobe podpisany "dostepny w abonamencie". 
 5. Rzeczy dostępne w ramach usługi Abonamentu nie są dostępne w usłudze Przymiarki.
 6. Ceny Abonamentów widniejące na stronie internetowej Serwisu są cenami brutto (zawierają podatek VAT) wyrażonymi w złotych polskich.
 7. Dostępną formą płatności z tytułu Abonamentu jest płatność za pomocą karty kredytowej lub debetowej, za pośrednictwem strony internetowej Serwisu.
 8. Użytkownik ma możliwość uzyskania dostępu do Abonamentu, po zalogowaniu na Konto, wybraniu na stronie internetowej Serwisu zakładki „Mój abonament”, a następnie postępowaniu zgodnie z komunikatami wyświetlanymi na stronie internetowej Serwisu.
 9. Użytkownik, po dokonaniu zamówienia wybranego wariantu Abonamentu otrzymuje na adres poczty elektronicznej potwierdzenie uzyskania dostępu. W potwierdzeniu wskazane są szczegóły Abonamentu oraz okres jego obowiązywania. Z chwilą uzyskania potwierdzenia uzyskania dostępu do Abonamnetu przez Użytkownika, dochodzi do zawarcia umowy o świadczenie usługi Abonamentu.
 10. Abonament jest automatycznie przedłużany co miesiąc, aż do rezygnacji z Abonamentu przez Użytkownika.
 11. Opłaty z tytułu Abonamentu pobierane są od Użytkownika miesięcznie, w dniu kalendarzowym odpowiadającym dacie, w której Użytkownik uzyskał dostęp do Abonamentu.
 12. Miesięczne należności z tytułu Abonamentu będą automatycznie egzekwowane poprzez obciążenie karty płatniczej podanej przez Użytkownika w procesie uzyskiwania dostępu do Subskrypcji, na co Użytkownik wyraża zgodę.
 13. Użytkownik, o ile nie zrezygnuje z Abonamentu przed upływem ostatniego dnia okresu obowiązywania Abonamentu w danym miesiącu, wyraża zgodę na przedłużenie Abonamentu na kolejny miesiąc oraz upoważnia E-Garderobe do pobrania opłaty za kolejny miesiąc Abonamentu.
 14. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za wszelkie niepobrane, należne kwoty z tytułu miesięcznych opłat za Abonament. Jeżeli płatność z tytułu opłaty za Abonament nie może być zrealizowana, w szczególności z uwagi na brak środków lub z innych przyczyn i jeżeli Użytkownik nie zrezygnuje z Abonamentu, E-Garderobe jest uprawnione do zawieszenia dostępu do Serwisu do momentu uzyskania możliwości pobrania należności z karty płatniczej Użytkownika.
 15. Użytkownik ma możliwość rezygnacji z Abonamentu w każdej chwili, poprzez wybór zakładki „Zrezygnuj z Mój abonamnet”, dostępnej w panelu Konta Użytkownika, przy czym dostęp do Subskrypcji będzie zapewniony do końca miesięcznego okresu obowiązywania Abonamentu. W przypadku opisanym w zdaniach powyżej Użytkownikowi nie przysługuje prawo do zwrotu uiszczonej opłaty miesięcznej w żadnej części.
 16. Użytkownik może zgłosić reklamację w związku z zakupem oraz funkcjonowaniem Abonamentu. Reklamacja może być złożona za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres E-Garderobe podany w Dziale II niniejszego Regulaminu. W zgłoszeniu reklamacyjnym Użytkownik powinien zwięźle przedstawić powody zgłoszenia reklamacji. E-Garderobe niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni poinformuje Użytkownika o sposobie rozpatrzenia reklamacji.
 17. W razie wątpliwości, postanowienia niniejszego Działu nie wyłączają, ani nie ograniczają żadnych uprawnień Użytkownika, które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, w tym przepisów prawa nadających uprawnienia Konsumentom.
 18. Do umów wypożyczenia Rzeczy w ramach Abonamentu zastosowanie znajdują postanowienia pozostałych Działów niniejszego Regulaminu, chyba że postanowienia niniejszego Działu lub warunki Abonamentu stanowią inaczej.

Dział XV. PRZYMIARKA

 1. Za pośrednictwem Serwisu, Użytkownik może skorzystać z odpłatnej usługi Przymiarki wypożyczonej Rzeczy z dostawą na terenie całej Polski. 
 2. Użytkownik może bezpłatnie dokonać Przymiarki Rzeczy w butiku: ul. Piękna 11A, 00-549 Warszawa.
 3. W ramach jednorazowej przymiarki łączna liczba asortymentu wynosi dwie sztuki. Informacje dotyczące szczegółowego zakresu, warunków oraz koszt usługi oferowanych w ramach przymiarki są dostępne na stronie internetowej Serwisu w zakładce „Jak to działa”.
 4. Asortyment z usługi przymiarki nie może być używany i musi wrócić do E-Garderobe z kompletem metek i zabezpieczeń. "Usługa Przymiarka" trwa 24h. 
 5. Zwrot Rzeczy udostępnionej do Przymiarki musi nastąpić w punkcie DHL lub Żabka do godziny 13:00 następnego dnia.
 6. Usługa „Przymiarki w butiku" jest realizowana wyłącznie na terenie butiku przy ul. Piękna 11A, 00-549 Warszawa, codziennie od, 11:00 do 19:00 co powoduje, że przymierzana Rzecz nie może opuścić wskazanego wyżej miejsca przymiarki.
 7. Ceny usługi Przymiarki widniejące na stronie internetowej Serwisu są cenami brutto (zawierają podatek VAT) wyrażonymi w złotych polskich.
 8. Dostępną formą płatności z tytułu usługi Przymiarki jest płatność za pomocą karty kredytowej lub debetowej, za pośrednictwem strony internetowej Serwisu.
 9. Użytkownik, po dokonaniu zamówienia wybranego asortymentu do Przymiarki otrzymuje na adres poczty elektronicznej potwierdzenie zamówienia. W potwierdzeniu wskazane są szczegóły Przymiarki oraz okres jej obowiązywania. 
 10. Z chwilą zamówienia usługi Przymiarki przez Użytkownika, dochodzi do zawarcia umowy o świadczenie usługi Przymiarki.
 11. Użytkownik może zgłosić reklamację w związku z zakupem oraz funkcjonowaniem usługi Przymiarki. Reklamacja może być złożona za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres E-Garderobe podany w Dziale II niniejszego Regulaminu. W zgłoszeniu reklamacyjnym Użytkownik powinien zwięźle przedstawić powody zgłoszenia reklamacji. E-Garderobe niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni poinformuje Użytkownika o sposobie rozpatrzenia reklamacji.
 12. W razie wątpliwości, postanowienia niniejszego Działu nie wyłączają ani nie ograniczają żadnych uprawnień Użytkownika, które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, w tym przepisów prawa nadających uprawnienia Konsumentom.
 13. Do umów wypożyczenia Rzeczy w ramach usługi Przymiarki zastosowanie mają postanowienia pozostałych Działów niniejszego Regulaminu, chyba że postanowienia niniejszego Działu lub warunki Przymiarki stanowią inaczej.
 14. Przymiarka jest usługą dodatkową i w przypadku rezygnacji z usługi Przymiarki nie przysługuje zwrot wniesionych opłat.

Dział XVI. ZAKRES BEZPŁATNYCH USŁUG ELEKTRONICZNYCH ŚWIADCZONYCH W RAMACH SERWISU

 1. E-Garderobe świadczy za pośrednictwem Serwisu następujące bezpłatne usługi elektroniczne:
  1. Formularz Kontaktowy
  2. Newsletter
  3. Konto Użytkownika
 2. E-Garderobe świadczy powyższe usługi 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
 3. Wszelkie ewentualne zmiany w zakresie zasad świadczenia wskazanych wyżej usług będą dokonywane w sposób właściwy dla procedury zmiany niniejszego Regulaminu opisanej w Dziale XVIII Regulaminu.
 4. Usługa Formularz kontaktowy umożliwia Użytkownikowi wysyłanie za pomocą formularza on-line umieszczonego na stronie internetowej Serwisu zapytań do E- Garderobe. Rezygnacja z usługi jest możliwa w każdym czasie poprzez zaprzestanie wysyłania zapytań do E-Garderobe.
 5. Usługa Newsletter polega na wysyłaniu do Użytkownika za pośrednictwem poczty elektronicznej informacji o nowościach w ofercie E-Garderobe, aktualnych promocjach, eventach organizowanych przez E-Garderobe oraz innych informacji o produktach i usługach oferowanych przez E-Garderobe w ramach Serwisu.
 6. Warunkiem otrzymywania informacji w drodze usługi Newsletter jest wyrażenie przez Użytkownika zgody. Użytkownik może zapisać się do usługi Newsletter wybierając odpowiednią zakładkę w Serwisie i wpisując swój adres poczty elektronicznej, na który chce otrzymywać informacje, w formularzu rejestracji do usługi Newsletter.
 7. Użytkownik otrzymuje niezwłocznie na podany w formularzu rejestracji do usługi Newsletter adres poczty elektronicznej potwierdzenie zarejestrowania. Przesłanie potwierdzenia rejestracji w usłudze Newsletter jest równoznaczne z zawarciem umowy o świadczenie drogą elektroniczną usługi Newsletter.
 8. Użytkownik może w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów zrezygnować z usługi Newsletter, poprzez wybór właściwej zakładki w panelu Konta Użytkownika.
 9. Usługa Konto Użytkownika polega na udostępnieniu Użytkownikowi indywidualnie przypisanego w ramach Serwisu panelu, w którym są gromadzone dane podane przez Użytkownika w procesie Rejestracji oraz informacje o złożonych przez Niego Zamówieniach.
 10. Szczegóły dotyczące świadczenia przez E-Garderobe usługi Konta Użytkownika znajdują się w Dziale IV niniejszego Regulaminu.
 11. E-Garderobe przysługuje uprawnienie do zablokowania dostępu do wskazanych w niniejszym punkcie nieodpłatnie świadczonych usług w przypadku stwierdzenia, iż jest to niezbędne dla bezpieczeństwa i prawidłowości funkcjonowania Serwisu, stwierdzenia iż Użytkownik podejmuje nieuprawnione działania, w tym zagrażające prawidłowości i bezpieczeństwu działania Serwisu, sprzeczne z obowiązującymi przepisami prawa, niniejszym Regulaminem, dobrym obyczajami. E-Garderobe powiadomi Użytkownika o zablokowaniu dostępu do świadczonych nieodpłatnie usług elektronicznych, jego powodach oraz przewidywanym czasie blokowania dostępu.

Dział XVII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem odpowiednie zastosowanie znajdują właściwe przepisy prawa powszechnie obowiązującego.
 2. Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu zostanie uznane za nieważne, nieskuteczne lub niewykonalne w jakimkolwiek zakresie, nie wpłynie to na ważność pozostałych postanowień w nim zawartych.
 3. Regulamin nie wyłącza, ani nie ogranicza żadnych uprawnień Użytkownika będącego Konsumentem, które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.
 4. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami niniejszego Regulaminu, a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, pierwszeństwo mają te przepisy.
 5. Treść niniejszego Regulaminu jest nieodpłatnie udostępniona Użytkownikowi za pośrednictwem strony internetowej Serwisu i może zostać utrwalona przez Użytkownika poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze strony Internetowej Serwisu.
 6. E-Garderobe może dokonywać zmian niniejszego Regulaminu. E-Garderobe poinformuje Użytkowników o planowanych zmianach poprzez zamieszczenie zaktualizowanej wersji Regulaminu na stronie internetowej Serwisu oraz przesłanie informacji mailowej Użytkownikom posiadającym Konto w Serwisie nie później niż 14 dni przed wejściem w życie zmian. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia opublikowania na stronie internetowej Serwisu informacji o planowanej zmianie Regulaminu. W przypadku braku akceptacji zmian wprowadzonych do Regulaminu, Użytkownik zobowiązany jest niezwłocznie poinformować o tym fakcie E-Garderobe.
 7. Zmiany Regulaminu nie mają wpływają na Zamówienia złożone do dnia wejścia w życie zmian Regulaminu. W odniesieniu do tych Zamówień stosowane są postanowienia Regulaminu w wersji dotychczasowej.
 8. Regulamin wchodzi w życie z dniem 14/10/2022 i obowiązuje do umów zawartych od tego dnia.