Regulamin Subskrypcji Premium

REGULAMIN SUBSKRYPCJI E-GARDEROBE

PREMIUM

WARUNKI OGÓLNE

 

1.Niniejszy Regulamin określa zasady dokonywania zamówienia i wykorzystania usługi Subskrypcji w E-Garderobe. 

  1. Przed rozpoczęciem korzystania z Subskrypcji „Abonament Modowy”, Subskrybent zobowiązany jest do zapoznania się oraz zaakceptowania warunków określonych w niniejszym Regulaminie. 
  2. Złożenie zamówienia przez Subskrybenta za pośrednictwem formularza stanowi wiążącą umowę pomiędzy Subskrybentem, a E-Garderobe. 

4.Do korzystania z Subskrypcji dopuszczone są osoby, które ukończyły 18. rok życia. Korzystając z usługi i akceptując warunki niniejszego Regulaminu użytkownik oświadcza, że ukończył 18 rok życia. Warunkiem korzystania z usługi Subskrypcji jest wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w rozumieniu art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2016 r., poz. 922). 

  1. W każdym przypadku zmiany danych osobowych i/lub danych firmy, w szczególności danych 

teleadresowych lub adresu, Subskrybent zobowiązany jest powiadomić pisemnie o tym fakcie 

E-Garderobe. E-Garderobe nie ponosi odpowiedzialności za przesłanie rzeczy na błędnie podany lub niezaktualizowany przez Subskrybenta adres. 

  1. Podanie danych osobowych przez Subskrybenta jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji 

zamówienia usługi Subskrypcji. Subskrybent wyraża zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną, telefoniczną, w tym poprzez wiadomości SMS, informacji handlowych, marketingowych o nowych Publikacjach oraz o innych rozwiązaniach, usługach, produktach, towarach Wydawcy wraz z możliwością wyrażenia zgody na przetwarzanie danych w zakresie nieobjętym zgodą określoną w niniejszym Regulaminie. 

7.W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisu Kodeksu cywilnego. Sprawy sporne wynikające z niniejszego Regulaminu rozpatrywać będzie sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę E-Garderobe. 

  1. Użytkownik ma możliwość uzyskania dostępu do Subskrypcji, po zalogowaniu na Konto Klienta, wybraniu zakładki „Mój Abonament”, a następnie postępowaniu zgodnie z komunikatami wyświetlanymi na stronie internetowej Serwisu. Użytkownik, po dokonaniu zamówienia wybranego wariantu Subskrypcji otrzymuje na adres poczty elektronicznej potwierdzenie uzyskania dostępu do Subskrypcji. W potwierdzeniu wskazane są szczegóły Subskrypcji oraz okres jej obowiązywania. Z chwilą uzyskania potwierdzenia uzyskania dostępu do Subskrypcji przez Użytkownika, dochodzi do zawarcia umowy o świadczenie usługi Subskrypcji. 
  2. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za wszelkie niepobrane, należne kwoty z tytułu miesięcznych opłat za Subskrypcję. Jeżeli płatność z tytułu opłaty za Subskrypcję nie może być zrealizowana, w szczególności z uwagi na brak środków lub z innych przyczyn i jeżeli Użytkownik nie zrezygnuje z Subskrypcji, E-Garderobe jest uprawnione do zawieszenia dostępu do Serwisu do momentu uzyskania możliwości pobrania należności z karty płatniczej Użytkownika. 
  3. Użytkownik może zgłosić reklamację w związku z zakupem oraz funkcjonowaniem Subskrypcji. Reklamacja może być złożona za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres mailowy E-Garderobe. W zgłoszeniu reklamacyjnym Użytkownik powinien zwięźle przedstawić powody zgłoszenia reklamacji. E-Garderobe niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni poinformuje Użytkownika o sposobie rozpatrzenia reklamacji. 
  4. W przypadku nabycia Subskrypcji przez Konsumenta, zastosowanie znajdują przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2017 r. poz. 683, ze zm.). W tym zakresie zastosowanie znajdują odpowiednio postanowienia niniejszego Regulaminu, z tym wyjątkiem, iż wykonanie usługi w pełni przez E- Garderobe, następuje z chwilą doręczenia pierwszej wypożyczonej w ramach Subskrypcji Rzeczy za pośrednictwem Dostawcy na adres Konsumenta podany w Zamówieniu.
  5. W razie wątpliwości, postanowienia niniejszego Regulaminu nie wyłączają, ani nie ograniczają żadnych uprawnień Użytkownika, które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, w tym przepisów prawa nadających uprawnienia Konsumentom. 

 

PŁATNOŚĆ

 

1.Użytkownik zobowiązuje się do zakupu abonamentu modowego na warunkach określonych w niniejszym regulaminie. Użytkownik zobowiązuje się do opłacenia pełnej wartości miesięcznego abonamentu z góry, podczas dokonywania zamówienia. 

2.Koszt abonamentu modowego, to kwota w pierwszym miesiącu przystąpienia – 250 złotych. 

Każdy kolejny miesiąc abonamentu modowego wynosi – 300 złotych miesięcznie. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany ceny abonamentu po uprzednim poinformowaniu w okresie miesiąca od wprowadzenia aktualizacji. 

3.Płatność za abonament Użytkownik uiszcza na konto E-Garderobe w terminie 24 godzin od dokonania zamówienia. Użytkownik zobowiązuje się do dokonania płatności za każdy kolejny miesiąc subskrypcji z góry w terminie do 28 dnia każdego miesiąca. 

4.Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie rachunku drogą elektroniczną na wskazany przez 

Użytkownika adres poczty elektronicznej. 

5.Koszt wysyłki produktów zamówionych w abonamencie do 2 przesyłek w pełni pokrywa 

E-Garderobe. Każda kolejna przesyłka płatna jest osobno według cennika umieszczonego na stronie E-Garderobe. 

6.Umowa z E-Garderobe zostaje zawarta na okres Subskrypcji i ulega przedłużeniu na kolejny miesiąc automatycznie. 

7.Użytkownik może zrezygnować z przedłużenia Abonamentu na kolejny okres Subskrypcji w terminie do 25 dnia każdego miesiąca. 

8.Ceny Subskrypcji widniejące na stronie internetowej Serwisu są cenami brutto (zawierają podatek VAT) wyrażonymi w złotych polskich. 

9.Dostępną formą płatności z tytułu Subskrypcji jest płatność za pomocą karty kredytowej lub 

debetowej, za pośrednictwem strony internetowej Serwisu. 

10.Opłaty z tytułu Subskrypcji pobierane są od Użytkownika miesięcznie, w dniu kalendarzowym odpowiadającym dacie, w której Użytkownik uzyskał dostęp do Subskrypcji. 

Miesięczne należności z tytułu Subskrypcji będą automatycznie pobierane poprzez obciążenie karty płatniczej podanej przez Użytkownika w procesie uzyskiwania dostępu do Subskrypcji, na co Użytkownik wyraża zgodę. 

  1. Użytkownik może poprosić o wystawienie faktury VAT na abonament modowy – zatytułowany jako „serwis”. 

 

SUBSKRYPCJA

 

1.Abonament polega na wypożyczeniu 5 sztuk produktów z E-Garderobe w okresie jednego miesiąca. 5 sztuk produktów to 5 punktów do wykorzystania - każdy punkt to jeden produkt wybrany z kolekcji. Niewykorzystane punkty nie przechodzą na kolejny miesiąc. 

2.Subskrybent ma prawo do wyboru produktów tylko z wybranej zakładki – abonament. 

Każdy produkt, który nie jest objęty abonamentem, płatny jest dodatkowo w kwocie pełnego, jednorazowego wypożyczenia podanej na stronie internetowej E-Garderobe.

3.Czas wypożyczenia to 4 dni od momentu otrzymania produktu do momentu odbioru przez kuriera przesyłki zwrotnej. 

4.Użytkownik, o ile nie zrezygnuje z Subskrypcji przed upływem ostatniego dnia okresu 

obowiązywania Subskrypcji w danym miesiącu, wyraża zgodę na przedłużenie Subskrypcji na 

kolejny miesiąc oraz upoważnia E-Garderobe do pobrania opłaty za kolejny miesiąc Subskrypcji. 

5.Użytkownik ma możliwość rezygnacji z Subskrypcji w każdej chwili, poprzez wybór zakładki „Abonament modowy”, dostępnej w panelu Konta Użytkownika i dokonania anulacji subskrypcji, przy czym dostęp do Subskrypcji będzie zapewniony do końca miesięcznego okresu obowiązywania Subskrypcji. W przypadku opisanym w zdaniach powyżej, Użytkownikowi nie przysługuje prawo do zwrotu uiszczonej opłaty miesięcznej w żadnej części. 

 

WYSYŁKA I ZWROT

 

1.Koszt wysyłki produktów zamówionych w abonamencie do dwóch przesyłek w pełni pokrywa E-Garderobe. Każda kolejna przesyłka płatna jest osobno według cennika umieszczonego na stronie E-Garderobe, tj. 17,00 złotych za jednorazową przesyłkę. 

2.Ubezpieczenie produktów wypożyczonych w abonamencie wliczone jest w cenę wypożyczenia. 

3.Wysyłka realizowana jest tylko na terenie całej Polski od poniedziałku do piątku.

4.W jednej przesyłce Subskrybent może zamówić dowolną ilość produktów z abonamentu w ramach dostępnej liczby wypożyczeń w wybranym planie.

5.Subskrybent zobowiązany jest po terminie wypożyczenia dostarczyć przesyłkę do najbliższego punktu DHL lub Żabki w swojej miejscowości, do godziny 13:00. 

6.Czas wypożyczenia objęty jest okresem czterech dni niezależnie od dni wolnych od pracy, a zwrot produktów następuje w czwartym dniu wypożyczenia do godziny 13:00 w najbliższym punkcie DHL lub Żabki. Użytkownik zobowiązany jest do dostarczenia wypożyczonych produktów do najbliższego punktu DHL lub Żabki w swojej miejscowości.