POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISU INTERNETOWEGO

www.e-garderobe.com

INFORMACJE OGÓLNE.

 1. Niniejsza polityka prywatności Serwisu internetowego dostępnego pod adresem www.e-garderobe.com (dalej jako: „Serwis”) zawiera przede wszystkim zasady dotyczące przetwarzania przez Administratora danych osobowych pozyskiwanych w ramach Serwisu, w tym rodzaje danych osobowych, które są przetwarzane, podstawy przetwarzania, cele i zakres przetwarzania, prawa przysługujące Użytkownikowi którego dane dotyczą, zasady przekazywania danych osobowych podmiotom trzecim a także informacje w zakresie stosowania w Serwisie plików cookies.
 2. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników z poszanowaniem obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej jako: „RODO”), ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000) oraz innych właściwych przepisów dotyczących ochrony danych osobowych. Administrator zobowiązuje się do zachowania bezpieczeństwa i poufności pozyskanych od Użytkowników danych osobowych, w szczególności poprzez wdrożenie odpowiednich zabezpieczeń oraz środków technicznych i organizacyjnych w celu zapewnienia najwyższego stopnia ochrony danych osobowych, zapewnienia zgodności z prawem oraz rzetelności procesów przetwarzania danych osobowych, a także poszanowania wszelkich praw przysługujących Użytkownikom jako podmiotom, których dane osobowe dotyczą.
 3. Wszelkie słowa występujące w niniejszej Polityce prywatności i rozpoczynające się wielką literą (np. Serwis, Użytkownik, Konto) należy rozumieć zgodnie z ich definicją zawartą w Regulaminie Serwisu dostępnego pod adresem www.e-garderobe.com, chyba że z treści niniejszej Polityki prywatności wynika odmiennie.
 4. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest E-Garderobe Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Mokotowska 45/7, 00-551 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000723320, sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 5252743364, REGON: 369702035, wysokość kapitału zakładowego: 5.000,00 zł (dalej jako: „Administrator”).
 5. Użytkownicy mogą kierować do Administratora wszelkie zapytania, wniosku i skargi dotyczące przetwarzania danych osobowych:

RODZAJE GROMADZONYCH DANYCH

 1. Administrator zbiera dane osobowe Użytkowników korzystających z Serwisu w zakresie niezbędnym do świadczenia na rzecz Użytkowników usług oferowanych w ramach Serwisu, ponadto w celach tworzenia analiz i statystyk pozwalających poprawić jakość świadczonych usług.
 2. Administrator zbiera i przetwarza m.in. następujące dane osobowe Użytkowników:
  • imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu komórkowego;
  • adres zamieszkania, adres dostawy (miejscowość, kod pocztowy, ulica, numer budynku/mieszkania);
  • nazwa firmy, numer NIP (w przypadku Użytkowników będących przedsiębiorcami);
  • nazwę banku i numer rachunku bankowego lub numer karty płatniczej (z którego/której Użytkownik dokonywał płatności);
  • adres IP;

CELE ORAZ PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH

Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników w następujących celach:

 • zawarcia i realizacji Umowy Najmu odzieży lub umowy o świadczenie usług elektronicznych zawartych z wykorzystaniem Serwisu (np. usługa prowadzenia Konta, udzielenie odpowiedzi na wiadomość przesłaną przez Formularz Kontaktowy). Podstawą prawną przetwarzania jest w tym przypadku niezbedność przetwarzania danych do wykonania umowy zawartej z Użytkownikiem (art. 6 ust. 1 pkt b) RODO);
 • realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, wynikających np. z przepisów podatkowych i przepisów o rachunkowości, ustawy o prawach konsumenta, przepisach Kodeksu Cywilnego (np. realizacja procesu reklamacji lub odstąpienia od umowy). Podstawą prawną przetwarzania jest w tym przypadku konieczność wypełnienia przez Administratora ciążących na nim obowiązków prawnych (art. 6 ust. 1 pkt c) RODO);
 • realizacji działań marketingowych własnych usług i produktów oferowanych przez Administratora - podstawą prawną przetwarzania danych w tym przypadku jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, w postaci promowania swych usług świadczonych w ramach Serwisu (art. 6 ust. 1 pkt f) RODO);
 • świadczenia przez Administratora usługi Newslettera - po wyrażeniu przez Użytkownika odrębnej zgody, Administrator może przetwarzać jego dane osobowe (adres e-mail, numer telefonu komórkowego) w celu przesyłania Użytkownikowi drogą elektroniczną informacji handlowych dotyczących usług oferowanych przez Administratora (Newsletter). Użytkownik ma prawo w każdym czasie żądać zaprzestania wysyłania mu informacji handlowych drogą elektroniczną. Podstawą prawną przetwarzania jest w tym przypadku zgoda udzielona przez Użytkownika na świadczenie usługi Newslettera (art. 6 ust. 1 pkt RODO);
 • realizacji działań analitycznych i profilowania - Administrator może monitorować aktywność Użytkownika podejmowaną w związku z korzystaniem z Serwisu, tworząc statystyki, m.in. w celu dopasowania swojej oferty do potrzeb i zainteresowań Użytkowników, w celu udoskonalenia świadczonych usług . Podstawą prawną przetwarzania danych w tym przypadku jest niezbędnośćprzetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 pkt f) RODO),
 • ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania danych w tym przypadku jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora polegającego na ochronie przysługujących mu praw (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

Podanie przez Użytkownika danych osobowych Administratorowi jest w pełni dobrowolne, choć może okazać się niezbędne do świadczenia przez Administratora na rzecz Użytkowników określonych usług w ramach Serwisu. Brak podania danych osobowych niezbędnych do świadczenia określonych usług będzie skutkował niemożnością świadczenia przez Administratora tych usług na rzecz Użytkownika. Podanie określonych danych osobowych przez Użytkownika może okazać się niezbędne w celu:

 • Zawarcia i realizacji Umowy Najmu zamówionego Towaru;
 • założenia Konta Użytkownika w Serwisie;
 • świadczenia usługi Newslettera;
 • wystawienia faktury VAT z tytułu realizacji Zamówień;
 • obsługi postępowania reklamacyjnego wszczętego przez Użytkownika i wykonania obowiązków Administratora powstałych z tego tytułu;
 • obsługi dokonanego przez Użytkownika odstąpienia od Umowy i wykonania obowiązków Administratora powstałych z tych tytułów;

Zgoda udzielona przez Użytkownika na przetwarzanie danych osobowych może być w każdym czasie przez Niego odwołana. W celu odwołania zgody Użytkownik może złożyć oświadczenie o odwołaniu zgody korzystając z dróg kontaktu wskazanych w Punkcie I. ust. 5 niniejszej Polityki prywatności, bądź za pośrednictwem Formularza Kontaktowego dostępnego na stronie internetowej Serwisu, bądź z poziomu Konta Użytkownika, poprzez wybranie odpowiedniej opcji. Odwołanie przez Użytkownika zgody na przetwarzanie danych osobowych wywołuje skutki jedynie na przyszłość – od momentu otrzymania oświadczenia w tym przedmiocie przez Administratora. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

OKRES PRZETWARZANIA DANYCH

 1. Dane osobowe Użytkownika są przetwarzane przez Administratora wyłącznie przez okres niezbędny dla realizacji celów przetwarzania związanych z działalnością Serwisu.
 2. W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest realizacja zawartej z Użytkownikiem umowy, dane osobowe Użytkownika są przetwarzane przez okres niezbędny do wykonania umowy, zaś po tym czasie, przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń przysługujący Administratorowi lub Użytkownikowi.
 3. Jeśli podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda udzielona przez Użytkownika, dane osobowe Użytkownika przetwarzane są od czasu odwołania zgody, zaś po tym czasie, przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń przysługujący Administratorowi lub Użytkownikowi.
 4. Jeśli podstawą przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora, dane są przetwarzane do czasu wniesienia przez Użytkownika skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania.
 5. W niektórych przypadkach okres przechowywania danych jest regulowany przez przepisy prawa. W takim przypadku dane osobowe Użytkownika będą przechowywane przez okres wymagany przez te przepisy prawa.

ODBIORCY DANYCH

 1. Dla prawidłowego funkcjonowania Serwisu, w tym w szczególności w celu realizacji Umów Najmu odzieży zawartych z Użytkownikami, Administrator współpracuje z zaufanymi podmiotami zewnętrznymi świadczącymi m.in. usługi dostawy oprogramowania komputerowego, usługi kurierskie, usługi związane z obsługą płatności, czy też usługi księgowe. Administrator przekazuje dane osobowe Użytkowników w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z wymogami przewidzianymi przez postanowienia RODO, wyłącznie wtedy, gdy jest to niezbędne do realizacji danego celu przetwarzania danych osobowych i tylko w zakresie niezbędnym do zrealizowania danego celu przetwarzania.
 2. W związku z funkcjonowaniem Serwisu, Administrator może przekazywać dane osobowe Użytkowników następującym kategoriom odbiorców:
  • podmiotom prowadzącym działalność kurierską lub pocztową - w zakresie niezbędnym dla zrealizowania dostawy zamówionego Towaru Użytkownikowi;
  • podmiotom obsługującym płatności elektroniczne lub płatności kartą płatniczą - w zakresie niezbędnym do obsługi płatności realizowanej przez Użytkownika z tytułu zawartej z Administratorem Umowy Najmu odzieży;
  • dostawcom usług informatycznych niezbędnych dla świadczenia przez Administratora usług w ramach Serwisu – w szczególności mowa tu o dostawcach oprogramowania komputerowego wykorzystywanych do prowadzenia Serwisu, dostawcach usług poczty elektronicznej i dostawcach usług hostingowych,
  • podmiotom świadczącym usługi księgowe, rachunkowe, kadrowe, doradczei prawne - Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Użytkownika ww. kategoriom podmiotów wspierających Administratora w związku z usługami świadczonymi w ramach Serwisu jedynie w przypadku oraz w zakresie niezbędnym do zrealizowania danego celu przetwarzania danych zgodnego z niniejszą Polityką prywatności.
 3. Administrator może również udostępniać dane osobowe Użytkowników na żądanie uprawnionych organów państwowych, w granicach obowiązujących przepisów prawa oraz stosownie do kompetencji tych organów.
 4. Co do zasady, dane osobowe Użytkowników są przetwarzane w ramach funkcjonowania Serwisu jedynie na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (Państwa Unii Europejskiej oraz kraje Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu, za wyjątkiem Szwajcarii), z zastrzeżeniem opisanego w dalszej części niniejszej Polityki prywatności przekazywania danych Użytkowników podmiotom mającym siedzibę na terytorium Stanów Zjednoczonych, w związku z korzystaniem przez Administratora z usług oferowanych przez Google LLC z siedzibą w USA, Facebook Inc. z siedzibą w USA, Hubspot, Inc. siedzibą w USA, Instagram LLC, z siedzibą w USA, Pinterest Inc. z siedzibą w USA.
 5. Zgodnie ze stanowiskiem organów Unii Europejskiej podmioty mające siedzibę na terytorium Stanów Zjednoczonych mogą nie zapewniać odpowiedniegostopnia ochrony danych osobowych, wymaganego zgodnie z regulacjami prawa unijnego. Stosowanie wymaganego poziomu ochrony może jednak zostać potwierdzone w odniesieniu do poszczególnych podmiotów zgodnie z wymogami porozumienia Tarczy Prywatności UE – USA (tzw. „PrivacyShield”). Przystąpienie danego podmiotu do programu Tarczy Prywatności UE – USA, oznacza gwarancję przestrzegania wysokich standardów w zakresie ochrony danych osobowych, analogicznych do obowiązujących w Unii Europejskiej. W konsekwencji, korzystanie z usług i technologii oferowanych przez ww. podmioty w procesie przetwarzania danych osobowych jest zgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych.
 6. W razie zamiaru przekazania przez Administratora danych osobowych Użytkowników do państw trzecich w zakresie przekraczającym wyżej opisany, nastąpi to wyłącznie w celu niezbędnym do świadczenia usług w ramach Serwisu oraz z zachowaniem wymaganych przepisami prawa obowiązków (art. 44 i nast. RODO).

PROFILOWANIE

 1. Profilowanie stanowi formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących jego osobistych preferencji, czy też zainteresowań.
 2. Administrator w ramach Serwisu może stosować profilowanie w celu przygotowania i zaprezentowania Użytkownikowi oferty dopasowanej do Jego indywidualnych preferencji, czy też udzielić korzyści, w tym rabatów dostosowanych do potrzeb Użytkownika, jak również w celu stworzenia analiz i statystyk mających na celu udoskonalenie świadczonych w ramach Serwisu usług.
 3. Użytkownik serwisu ma prawo do tego, by nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje wobec Użytkownika skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Niego wpływa, chyba że decyzja ta jest niezbędna do zawarcia lub wykonania umowy między Użytkownikiem Serwisu a Administratorem, jest dozwolona prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego, któremu podlega Administrator i która przewiduje właściwe środki ochrony praw, wolności i prawnie uzasadnionych interesów Użytkownika lub gdy opiera się na wyraźnej zgodzie Użytkownika.

WYKORZYSTYWANIE PLIKÓW COOKIES; ADRES IP.

 1. Serwis, w celu prawidłowego działania wykorzystuje pliki cookies (tzw. „ciasteczka”). Pliki cookies są to powszechnie stosowane, niewielkie pliki zapisywane na urządzeniu końcowym Użytkownika (np. komputerze, tablecie), w którym przechowywane są ustawienia i inne informacje używane na odwiedzanych przez Niego stronach internetowych, w tym w Serwisie, takie jak nazwa domeny serwisu, z którego pochodzą, data umieszczenia, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym, unikalny numer oraz inne dodatkowe informacje zgodne z przeznaczeniem danego pliku cookie.
 2. Serwis może stosować pliki cookies w celach zapewnienia bezpieczeństwa oraz prawidłowego działania Serwisu, zapamiętywania danych logowania Użytkownika, utrzymania sesji Użytkownika po zalogowaniu, zapamiętywania Towarów dodanych przez Użytkownika do wirtualnego koszyka zakupowego, dostosowania zawartości strony internetowej Serwisu do indywidualnych preferencji Użytkownika (np. dotyczących układu strony, czcionki tekstu wyświetlanego na stronie internetowej Serwisu), prowadzenia statystyk sposobu korzystania z Serwisu, remarketingu. Pliki cookies dostarczają wiedzy na temat sposobu korzystania przez Użytkownika z Serwisu, co następnie pozwala Administratorowi zoptymalizować jego działanie oraz poprawić jakość oferowanych usług.
 3. Serwis może stosować następujące rodzaje plików cookies:
  • tymczasowe (sesyjne) – pozostają w urządzeniu Użytkownika do czasu wylogowania ze strony internetowej Serwisu lub wyłączenia przeglądarki (zatem funkcjonują do czasu zakończenia sesji);
  • stałe – pozostają w urządzeniu Użytkownika również po zakończeniu danej sesji używania Serwisu i pozostają zapisane w urządzeniu Użytkownika przez czas określony w parametrach danego pliku cookie albo do czasu ręcznego ich usunięcia;
 4. Serwis wykorzystuje pliki cookies Usługodawcy (tzw. „wewnętrzne”), w następujących celach:
  • świadczenia usług w ramach Serwisu;
  • konfiguracji i prawidłowego działania Serwisu (optymalizacja korzystania z Serwisu, zapamiętywanie ustawień wybranych przez Użytkownika);
  • uwierzytelniania Użytkownika w Serwisie i utrzymywania sesji Użytkownika po zalogowaniu;
  • tworzenia analiz i statystyk dotyczących sposobu korzystania przez Użytkownika ze strony internetowej Serwisu, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
 5. Serwis wykorzystuje pliki cookies podmiotów trzecich (tzw. „zewnętrzne”), w następujących celach:
  • prezentowania treści multimedialnych na stronie internetowej Serwisu, które są pobierane z zewnętrznego serwisu internetowego (np. YouTube.com, administrator cookies: Google LLC z siedzibą w USA);
  • prezentowania reklam usług i produktów własnych Administratora, dostosowanych do preferencji Użytkownika z wykorzystaniem narzędzi internetowej reklamy (np. Google AdWords, administrator cookies: Google LLC z siedzibą w USA);
  • zalogowania się do Serwisu przez Użytkownika za pośrednictwem serwisów społecznościowych (np. Facebook.com, administrator cookies: Facebook Inc z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii; Google.com, administrator cookies: Google LLC z siedzibą w USA);
  • zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych (np. Google Analytics, administrator cookies: Google LLC z siedzibą w USA; Hubspot, administrator cookies: Hubspot Inc. z siedzibą w USA);
  • wykorzystania funkcji interaktywnych w celu popularyzacji Serwisu za pomocą serwisów społecznościowych (np. Instagram.com, administrator cookies: Instagram LLC, z siedzibą w USA; Facebook.com, administrator cookies: Facebook Inc. z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii; Pinterest.com, administrator cookies: Pinterest Inc. z siedzibą w USA);
  • prezentowania opinii na stronie internetowej Serwisu, które są pobierane z zewnętrznego serwisu internetowego (np. Ceneo.pl, administrator cookies: Opineo Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, Polska);
 6. Szczegółowe informację dotyczące stosowania plików cookies podmiotów zewnętrznych są powszechnie dostępne na stronach internetowych poszczególnych wyżej wymienionych podmiotów trzecich, w zakładkach dotyczących ich polityk prywatności i polityk cookies.
 7. Przeglądarki internetowe zasadniczo domyślnie dopuszczają przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownik może jednak w dowolnym momencie zmienić ustawienia przeglądarki, w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej, bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje dotyczące zmiany ustawień plików cookies znajdują się w instrukcji producenta danej przeglądarki internetowej i są powszechnie dostępne. Zmiana ustawień przeglądarki poprzez wybranie funkcji wyłączenia albo ograniczenia stosowania plików cookies może jednak uniemożliwić bądź utrudnić korzystanie z niektórych funkcjonalności Serwisu.
 8. Przykładowa Instrukcja zarządzania plikami cookies jest dostępna na stronie http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies.
 9. W ramach działania Serwis mogą być gromadzone adresy IP Użytkowników. Adres IP jest niepowtarzalnym numerem przyporządkowanym urządzeniu końcowemu (komputer, tablet) Użytkownika przez dostawcę usług internetowych. Gromadzenie danych o adresach IP Użytkowników w ramach Serwisu służy przede wszystkim diagnozowaniu problemów technicznych z serwerem, dbaniu o bezpieczeństwo i prawidłowość funkcjonowania Serwisu, tworzeniu analiz i statystyk oraz innym działaniom w celu udoskonalenia usług świadczonych w ramach Serwisu.

UPRAWNIENIA PRZYSŁUGUJĄCE UŻYTKOWNIKOM W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH

 1. Użytkownikom przysługują następujące uprawnienia związane z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora:
  1. Prawo dostępu do swoich danych osobowych (art. 15 RODO) - Użytkownik ma prawo żądania uzyskania informacji o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania danych Użytkownika albo o kryteriach ustalania tego okresu (gdy określenie planowanego okresu przetwarzania danych nie jest możliwe), o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, o źródle danych jeżeli nie zostały zebrane od osoby której dotyczą, o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz o zabezpieczeniach stosowanych w związku z przekazaniem tych danych poza Unię Europejską. Użytkownik ma prawo uzyskiwania kopii swoich danych osobowych - pierwsza kopia danych jest wydawana bezpłatnie, zaś za uzyskanie każdej kolejnej kopii Administrator pobierze opłatę odpowiadającą kosztom sporządzenia kopii;
  2. Prawo żądania sprostowania danych (art. 16 RODO) - Użytkownik, którego dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania danych osobowych dotyczących Jego osoby, które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, Użytkownik, którego dane dotyczą, ma prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia;
  3. Prawo żądania usunięcia wszystkich lub niektórych danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym”) (art. 17 RODO), w szczególności w następujących przypadkach:
   • dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których były przetwarzane;
   • gdy Użytkownik wycofał zgodę, w zakresie w jakim dane osobowe były przetwarzane w oparciu o Jego zgodę i nie istnieje inna podstawa przetwarzania danych. Wycofanie zgody nie ma jednak wpływu na zgodność z prawem przetwarzania prowadzonego w oparciu o zgodę przed jej wycofaniem;
   • gdy Użytkownik wniósł sprzeciw wobec przetwarzania jego danych i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania. Jeżeli Użytkownik, którego dane dotyczą, wniesie sprzeciw wobec przetwarzania do celów marketingu bezpośredniego Administrator nie może dalej przetwarzać danych w tym zakresie;
   • dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem;
   • dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie Państwa członkowskiego, któremu podlega Administrator;
   • dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego i dotyczą osoby małoletniej.

   Pomimo zgłoszenia przez Użytkownika żądania usunięcia danych osobowych, w związku z wycofaniem zgody lub wniesieniem sprzeciwu, Administrator może dalej przetwarzać pewne dane osobowe w zakresie, w jakim przetwarzanie jest niezbędne do korzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji, wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa Państwa członkowskiego, któremu podlega Administrator, jak również w przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

  4. Prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO) - Użytkownik, którego dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania w przypadkach, gdy:
   • Użytkownik kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający Administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych;
   • przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a Użytkownik, którego dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
   • Administrator nie potrzebuje już danych osobowych Użytkownika do celów przetwarzania, ale są one potrzebne Użytkownikowi, którego dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
   • Użytkownik, którego dane dotyczą, wniósł sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 RODO wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu Użytkownika, którego dane dotyczą.

   Jeżeli w ww. przypadkach przetwarzanie danych zostało ograniczone, takie dane osobowe można przetwarzać, z wyjątkiem przechowywania, wyłącznie za zgodą osoby, której dane dotyczą, lub w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii lub Państwa członkowskiego.

  5. Prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO) – Użytkownik, którego dane dotyczą, i których przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody Użytkownika lub na podstawie umowy zawartej z Administratorem lub jeżeli dane te przetwarzane są w sposób zautomatyzowany, ma prawo otrzymać te dane w formacie umożlwiającym komputerowy odczyt tych danych oraz prawo do przesłania tych danych w takim formacie do innego administratora danych osobowych;
  6. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych – jeżeli Użytkownik uzna, że dane osobowe są przetwarzane z naruszeniem RODO oraz innych, powszechnie obowiązujących przepisów prawa z zakresu ochrony danych osobowych;
  7. Prawo do wniesienia sprzeciwu (art. 21 RODO) – Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw - z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją - wobec przetwarzania jego danych osobowych, w tym profilowania, jeżeli Administrator przetwarza jego dane w oparciu o prawnie uzasadniony interes Administratora lub wykonywanie przez Administratora zadań w interesie publicznym. Administrator nie będzie przetwarzał danych w związku z wniesieniem sprzeciwu, chyba że wykaże on istnienie ważnych, prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności Użytkownika, którego dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. W szczególności Użytkownikowi przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Jego danych na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania. Jeżeli Użytkownik, którego dane dotyczą, wniesie sprzeciw wobec przetwarzania do celów marketingu bezpośredniego, Administrator nie będzie już przetwarzać danych Użytkownika do takich celów.
 2. W celu realizacji uprawnień, o których mowa w niniejszym punkcie Polityki prywatności Użytkownik może kontaktować się z Administratorem za pośrednictwem danych wskazanych w pkt I. ust. 5 niniejszej Polityki prywatności, korzystając z Formularza Kontaktowego dostępnego na stronie internetowej Serwisu lub korzystając z opcji dostępnych z poziomu Konta Użytkownika.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Polityką prywatności, odpowiednie zastosowanie znajdują właściwe przepisy prawa powszechnie obowiązującego. Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszej Polityki prywatności zostaną uznane za nieważne, nieskuteczne lub niewykonalne w jakimkolwiek zakresie, nie wpłynie to na ważność pozostałych postanowień w niej zawartych.
 2. Administrator może dokonywać zmian informacji zawartych w niniejszej Polityce prywatności. Administrator poinformuje Użytkowników o wprowadzonych zmianach poprzez zamieszczenie zaktualizowanej wersji Polityki prywatności na stronie internetowej Serwisu oraz przesłanie informacji mailowej Użytkownikom. W przypadku braku akceptacji ewentualnych zmian wprowadzonych do Polityki prywatności, Użytkownik może zrezygnować z korzystania z Serwisu.
 3. Na stronie internetowej Serwisu mogą znajdować się odnośniki do innych stron internetowych lub oprogramowania. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za obowiązujące na tych stronach lub w tym oprogramowaniu zasady przestrzegania polityki prywatności i przetwarzania plików cookies. Administrator zaleca zapoznanie się z polityką prywatności i plików cookies tych stron lub oprogramowania po wejściu na nie lub przed ich instalacją.